Grynings HR-plattform

Syfte

Plattformen, med tillhörande utvecklingsplan, beskriver Grynings ambition och ramverk för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utgångspunkter

Att våra arbetsplatser attraherar och motiverar, utifrån befintliga styrdokument.
– Vår kultur ska präglas av kvalitet, kunskap och delaktighet
– Vi tror på människors inre drivkraft; att viljan att samarbeta och skapa något större än oss själva finns i de flesta av oss, givet rätt förutsättningar
– Vi tror på kraften i relationer; att vi som individer och grupper förmår mycket när vi känner tillhörighet, ömsesidig respekt och trygghet
– Vi tror på vikten av att särskilja på vad vi kan påverka, hur vi gör det, och vad vi har att förhålla oss till samt hur vi gör det
– Vi tror på att ha den styrning och struktur som behövs men inte mer
– Vi tror att ärlighet varar längst
– Vi tror på vikten av att var och en ansvarar för vår gemensamma helhet inom ramen för sin roll/uppdrag

Ambition

Alla medarbetare ska kunna uppleva arbetsglädje, ha en fungerande arbetsmiljö och känna yrkesstolthet.

Gryning arbetar för ett hållbart arbetsliv och är en attraktiv arbetsgivare när medarbetarskapet och ledarskapet fungerar, när det råder jämställdhet på arbetsplatserna, när medarbetarna har en god hälsa och arbetsmiljö, bra kompetens och konkurrenskraftiga löner och villkor. Gryning arbetar utifrån gällande lagstiftning, kollektivavtal och samverkansavtal.

All verksamhet i Gryning är till för att ge klienter och kunder service med hög kvalitet. Kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap utgör grunden för Grynings verksamhet och insatser. Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd. Den service och det bemötande som ges ska vara jämställd och likvärdig oavsett kön eller andra diskrimineringsgrunder. Gryning har en gemensamt framarbetad medarbetarpolicy som ger vägledning i hur vi ska förhålla oss till och bemöta varandra. Alla medarbetare i Gryning ska känna till och leva upp till policyn.

Medarbetarskap och ledarskap
Ambition

En organisation där människor kommunicerar och samverkar i enlighet med vår Medarbetarpolicy. Medarbetarskapet gäller alla som arbetar i Gryning. Det handlar om hur du som medarbetare reflekterar, kommunicerar och agerar. För chefer gäller dessutom en chefs- och ledarskapsroll. Chefsrollen innebär att ta ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Som ledare motiverar du, uppmuntrar och skapar förutsättningar för medarbetarna, klargör mål och krav samt får medarbetare att sträva mot samma mål.

Så här arbetar vi

• En klar roll, tydligt uppdrag, kända arbetsmål och hur din arbetsinsats bidrar till helheten.
• Arbetsplatsträffar (minst 8/år) och årliga utvecklingssamtal som skapar förutsättningar för delaktighet, inflytande och utveckling.
• Riktat stöd utifrån behov.
• Uppföljning genom medarbetarenkät och utvecklingssamtal samt löpande dialog i vardagen.

Vi förväntar oss att du

• Sätter klienternas/verksamhetens behov och intressen i centrum
• Engagerar dig och deltar i att utveckla och förbättra verksamheten samt respekterar och följer fattade beslut
• Håller dig informerad om vad som händer på din arbetsplats och i bolaget.
• Agerar i enlighet med vår medarbetarpolicy

Jämställdhet och mångfald
Ambition

Jämställdhet och mångfald handlar om alla människors lika värde. Det innebär att vi ska respektera, ta tillvara människors olikheter, bemöta alla likvärdigt samt se till att lika förutsättningar och villkor gäller. Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier. Den service och de tjänster som vi erbjuder ska vara likvärdiga för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Så här arbetar vi

• Värnar dialog om jämställdhets- och mångfaldsfrågor
• Motverkar alla former av trakasserier och diskriminering
• Ger alla medarbetare möjlighet till utbildning samt kompetens- och karriärutveckling
• Erbjuda jämställda, likvärdiga tjänster och service
• Uppföljning genom medarbetarenkät

Vi förväntar oss att du

• Bidrar till utveckling av jämställdhet och mångfald
• Har ett jämställt och likvärdigt bemötande
• Inte accepterar trakasserier eller diskriminering
• Ger service på ett jämställt och likvärdigt sätt

Hälsa och arbetsmiljö
Ambition

Genom arbetsmiljöarbetet skapar vi en fysiskt, digitalt, psykiskt och socialt väl fungerande arbetsplats. I det arbetet ingår att arbeta med hälsa och friskvård. En god arbetsmiljö är den miljö där vi känner arbetsglädje och har förutsättning att göra ett bra jobb. Arbetet med arbetsmiljö och hälsa minimerar onödiga risker samt bidrar till att du som medarbetare mår bra på jobbet. Förhållanden på arbetsplatsen påverkar vår hälsa och vår hälsa inverkar på hur väl vi utför vårt arbete.

Så här arbetar vi

• Skapar förutsättningar för och värnar ett tryggt samt öppet arbetsklimat, bland annat genom extern handledning, en stabil organisation med närhet till chefer i vardagen.
• Värnar delaktighet i och information om syftet med förändringar
• Ger dig möjlighet att vara med och påverka din egen arbetssituation
• Erbjuder friskvårdsbidrag och behovsstyrd företagshälsovård
• Utrustning och lokaler anpassade för verksamheten
• Visselblåsarfunktion
• Uppföljning genom medarbetarenkät

Vi förväntar oss att du

• Känner till och arbetar enligt Grynings medarbetarpolicy
• Påtalar brister och behov i arbetsmiljön samt verksamhet
• Följer arbetsmiljöföreskrifter, använder hjälpmedel och skyddsutrustning
• Tar ansvar för egen hälsa och säkerhet i arbetet
• Bidrar till god stämning och trivsel

Kompetens
Ambition

Vi ska ha den kompetens som behövs för att kunna utveckla verksamheten, hålla en hög servicenivå när verksamhetens krav och behov förändras.

Så här arbetar vi

• Erbjuder kompetensutveckling för att möta verksamhetens krav
• I utvecklingssamtalet mellan medarbetare och chef kartläggs behovet av utbildning och kompetensutveckling
• Tar tillvara kompetensen hos erfarna medarbetare och återkopplar den till verksamheten
• Uppföljning genom medarbetarenkät Vi förväntar oss att du
• Vill utvecklas och anpassa ditt arbetssätt efter nya behov och krav
• Tar ansvar för egen utveckling i dialog med din chef
• Delar med dig av kunskap och erfarenhet

Lön och villkor
Ambition

Lönen är individuell och differentierad. Det ska finnas ett samband mellan prestation och kvaliteten på utfört arbete samt löneutveckling. Grynings lönepolicy anger att bolaget ska följa löneutvecklingen i jämförbara verksamheter men inte vara löneledande. Gryning har gemensamma lönekriterier som gäller för all verksamhet. I det lönegrundande samtalet mellan chef och medarbetare används de som stöd för att utvärdera medarbetarens arbetsinsats, prestation och måluppfyllelse under det gångna året. Löneskillnader ska kunna motiveras sakligt och får inte vara diskriminerande.

Så här arbetar vi

• Årlig lönekartläggning och analys
• Årliga lönesamtal där prestation följs upp mot våra lönekriterier
• Löpande chefsstöd i lönebildningsfrågor
• Uppföljning genom medarbetarenkät

Vi förväntar oss att du

• Arbetar för att uppfylla de mål som gäller för enheten och för dig
• Tar det ansvar som följer med ditt uppdrag
• Känner till lönekriterierna och hur du kan påverka din löneutveckling genom kvaliteten på ditt utförda arbete

Administration
Ambition

Samtliga administrativa flöden ska understödja verksamhetens huvuduppdrag, vara effektiva och användarvänliga för att skapa värde.

Så här arbetar vi

• Löpande effektivisering och minskad sårbarhet, av administrativa flöden
• Uppföljning genom medarbetarenkät

Vi förväntar oss att du

• Följer de rutiner och administrativa flöden som finns
• Bidrar med förslag på effektivisering och ökad användarvänlighet där du ser möjlighet.

Rekrytering/Employer Branding
Ambition

En anställning i Gryning ska vara attraktiv för dagens och morgondagens medarbetare.

Så här arbetar vi

• Regelbundna digitala frukostföreläsningar för externa intressenter, där våra medarbetare delar med sig av sin kunskap och erfarenhet
• Hög närvaro på sociala medier
• Erbjuder platser för praktikanter
• Handlingsplan från medarbetarenkät ingår i verksamhetsplan

Vi förväntar oss att du

• Bidrar till att Gryning är en attraktiv arbetsgivare för dagens och morgondagens medarbetare