Gryningdagen 24 maj – Tema Familj – fyra kostnadsfria digitala föreläsningar

Under Gryningdagen den 24 maj bjuder vi in till en digital heldag där Gryningmedarbetares erfarenhet av praktiskt arbete med familjer kombineras med kunskap och inspiration från Västra Götalandsregionens verktyg Förstå Familjen, Kronobarnsmodellens arbete med tidiga insatser samt med en färsk rapport från Linnéuniversitetet om hur man återskapar en familj efter en HVB- eller SiS-placering.

Familjen – en av samhällets grundläggande byggstenar, är avgörande för både individens utveckling och den större sociala strukturen. Familjen formar individen, bland annat genom att erbjuda den första plattformen för lärande, socialisering och emotionellt stöd. Men i de flesta familjer uppstår även utmaningar då och då – och ibland behövs professionellt stöd.

Målgrupp: Föreläsningarna är kostnadsfria för socialtjänst, skolpersonal, yrkes-verksamma inom kriminalvård, utbildare, studenter samt jour- och familjehem. Du väljer själv om du deltar vid samtliga eller enstaka tillfällen, det anger du i anmälan. Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå.

Tillfälle 1: Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter
Kl 9-10 med frågestund efteråt 

Vi inleder Gryningdagen med att lyssna på Kristin Eliasson, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen som varit med och tagit fram Förstå familjen – ett verktyg om att möta föräldrar som lever med olika kognitiva svårigheter, till exempel ADHD och autism. Det är ett verktyg som är baserat på forskning och erfarenheter och som utgår från konkreta situationer. Kristin kommer att berätta om hur Förstå familjen kan bidra med kunskap, och ge konkreta förslag på hur verksamheter kan göra för att på bästa sätt möta föräldrar med kognitiva svårigheter. Tre områden är i fokus: kommunikation, bemötande och samverkan.

 

Tillfälle 2: Kronobarnsmodellen – Helhetsgrepp för att möta barns och ungas behov med Erika Lagergren, länsgemensam processledare Kronobarnsmodellen
Kl 10.30-12.00 med frågestund efteråt 

För att hantera de många olika – och samma utmaningar vi står inför har Kronobergs län valt att skapa ett arbetssätt som möter barnets hela behov, den så kallade Kronobarnsmodellen. Under Gryningdagen kommer Erika Lagergren, länsgemensam processledare i projektet, att berätta om modellen, som har uppmärksammats av bland andra SKR och Socialstyrelsen. Erika kommer att visa hur man arbetar främjande och förebyggande, tidigt in i olika skeenden och i god samverkan mellan alla parter som möter barn eller barn som anhöriga i samhället. Allt för att skapa trygghet och möjliggöra för alla verksamheter, myndigheter och parter i civilsamhället att få göra det de är bäst på – för barnets bästa.

 

Tillfälle 3: Hållbara familjer – en förutsättning, med medarbetare från Grynings Familjehemsenhet
Kl 13.00-14.00 med frågestund efteråt

Precis som många andra jour- och familjehem tar Grynings familjer emot allt fler barn och unga som har komplex problematik. Att familjer håller ut och ”står pall” blir allt viktigare och något som alla vinner på Under detta tillfälle kommer några av våra erfarna medarbetare inom Familjehemsenheten att berätta om sitt arbete, till exempel de kritiska stegen i utredningsprocessen, stöd och utbildningsinsatser längs resans gång och hur vi effektiviserar återkoppling för att stärka stödet vid framtida utmaningar.

De kommer också göra en liten djupdykning i hur vi arbetar med att förbereda familjerna utifrån KASAM – att känna sammanhang, hantera och förstå – för att etablera en stark samarbetsrelation mellan familjer och vårt team. Presentation av mentorsfamiljer, skapande av trygga sammanhang och utbildning inom viktiga områden som lågaffektivt bemötande och mentalisering står på agendan.

Vi delar med oss av konkreta exempel på framgångsrik samverkan med socialtjänsten och hur vi hanterar svåra situationer. Slutligen diskuterar vi övergången till självständigt boende eller förberedelser inför nästa placering.

 

Tillfälle 4: Vad gör institutionsvård med familjerelationer? – unga vuxnas och deras föräldrars tankar om institutionsvård med Sofia Enell, Linnéuniversitetet
Kl 14.30-15.30 med frågestund efteråt
 

Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Linnéuniverstietet, kommer berätta om sin studie där hon genom upprepade intervjuer följt ungdomar i upp till nio år efter placering på särskilt ungdomshem. I den senaste uppföljningen intervjuades även ungdomarnas föräldrar. Deras berättelser om vilken betydelse som institutionsvård får för familjerelationer vittnar om starka och omskakande erfarenheter som både fört familjemedlemmarna närmare och längre ifrån varandra. Under föreläsningen kommer Sofia dela sina tankar om betydelsen av deltagarnas berättelser för socialtjänst, personal på HVB och SiS och andra som i sitt arbete eller uppdrag möter familjer med erfarenhet av institutionsvård.

 

Anmäl till kommunikation@gryning.se. Du väljer själv om du deltar vid samtliga eller enstaka tillfällen, det anger du i anmälan. Respektive tillfälle ligger kvar på Youtube till fredagen i veckan därpå. Är ni en grupp som vill använda något tillfälle som diskussionsunderlag vid ett senare tillfälle, kontakta kommunikation@gryning.se så får ni separat länk.

Koppla upp dig, ta med kaffe och sätt dig bekvämt där du har din arbetsplats för dagen – välkommen!