Bli familjehem eller jourhem

Gryning Vård medverkar årligen till att ett hundratal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt kontakt med nya familjer i Västra Götalandsområdet och som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna.

Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Konsulentstödda familjehem och jourhem

Familjehemsenheten inom Gryning Vård har som huvudsaklig uppgift att bedriva en verksamhet med konsulentstödda familjehem och jourhem i Västra Götaland. De konsulentstödda familjerna har lång erfarenhet och är speciellt utvalda och lämpliga att ta emot barn och ungdomar i olika åldrar med. En konsulentstödd familj kan antingen ta emot barn för stadigvarande vård eller ta emot jouruppdrag i akut läge för kortare tid. De konsulentstödda familjerna ställer en eller flera platser till vårt förfogande och får en ekonomisk ersättning som gör det möjligt för familjehemsföräldern att vara hemma på hel- eller deltid för att fullgöra uppdraget. Därutöver får du kontinuerligt stöd av Grynings familjehemskonsulenter samt extern handledning, regelbunden fortbildning, tillhörighet i en grupp av andra familjehem samt vid behov möjlighet till avlastning. Innan ni blir ett familjehem eller jourhem med konsulentstöd inom Gryning Vård så måste du genomgå en familjehemsutredning.

Vem kan bli familjehem eller jourhem?

Ett familjehem eller jourhem är en vanlig familj som vill öppna sin dörr och famn för en annans barn. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande men det är viktigt att den vuxne har livserfarenhet, personlig mognad samt en trygg och stabil livssituation. Familjen måste ha tid, ork och utrymme för ytterligare en familjemedlem samt ha förståelse för och kunskap om utsatta barns och ungdomars situation. Det är värdefullt om du har erfarenheter av barn och kunskap om barns utveckling – genom egna barn eller genom arbete med andras barn. En viktig uppgift är att stödja barnets relationer till sin biologiska familj.

Ersättning och stöd

Som familjehem eller jourhem erhåller du en ekonomisk ersättning för uppdraget. Ersättningen utgörs av omkostnad, som ska täcka de utgifter du har för barnet, samt arvode som är ersättning för det arbete du utför. Arvodet är skattepliktigt medan endast en mindre del av omkostnaden beskattas.

Som familjehem är du uppdragstagare och som uppdragstagare har du inte rätt till semesterersättning och uppdraget är inte heller A-kassegrundande.

Som familjehem har du rätt till stöd för att kunna utföra ditt uppdrag. Stöd kan exempelvis bestå av råd och vägledning, handledning och fortbildning.

Hur gör man för att bli ett familjehem eller jourhem med konsulentstöd?

Om du bor i Västra Götalandsområdet och vill ta emot barn och ungdomar är du välkommen att höra av dig till Gryning Vård och anmäla ditt intresse. För att komma i kontakt med oss kan du ringa någon av våra familjehemskonsulenter

Familjehem Vänersborg, tel 0521-57 57 91

Familjehem Skaraborg, tel 0500-38 18 43

Familjehem Göteborg, tel 031-40 54 30

 

Klicka här för att anmäla intresse direkt.