Gängkriminalitet

Välkommen till Gryningdagen 26 maj – tema Gängkriminalitet klicka här <<<<

Målgrupp

Gängkriminaliteten är ett komplext och mångfacetterat samhällsproblem. Komplexa frågor kräver många olika typer av lösningar och varje ungdom/klient har sina individuella behov. Gängkriminalitet omfattar flera olika målgrupper, som till exempel; barn i riskzon för att rekryteras av gäng, unga som ”hänger” med gängen och utför tjänster, ungdomar som utvecklat en kriminell livsstil, äldre ungdomar och vuxna som vill hoppa av gängen.

Grynings Placeringsfunktion kan vara spindeln i nätet som syr ihop individuella ”paket” med flera olika lösningar. Kanske behövs en akutplacering initialt för att sedan övergå till en behandlingsplanering på HVB och därefter utslussning till ett familjehem eller lägenhetsboende med öppenvårdsinsatser. Gryning har verksamheter som i samverkan kan ta sig an var sin del av en vårdkedja, och Placeringsfunktionen stöttar upp i övergången från en placeringsform till en annan.

Kanske behöver du bara ”bolla” ditt ärende för att få ny input? Ring oss, vi hjälper gärna till!

Gryning erbjuder

Öppenvård
MST (multisystemisk terapi) strukturerad familjebehandling, rekommenderas av Socialstyrelsen för unga med hög risk för fortsatt normbrytande beteende
Lägenhetsboende
• Lägenhetsboende med skydd

HVB
• Behandling för unga i riskzon
• Akutplacering av ungdomar
• Utredning och behandling för ungdomar med kriminellt beteende
• Behandling för ungdomar med missbruksproblematik
• Skyddsplacering för ungdomar

Kompetens

De medarbetare som arbetar med gängkriminalitet hos oss är utbildade och har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. Vi erbjuder metoder som MST och Kriminalitetsprogrammet, samt metoder för behandling av beroende, som ofta är ett relaterat problem. Gryning har sammantaget stor kompetens inom området och kan arbeta flexibelt tack vare bolagets bredd.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem och systematiska förbättringsarbete som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

⋅ Gängkriminalitet ⋅ Öppenvård ⋅ Lägenhetsboende med stöd ⋅ HVB ⋅ Stödboende

020-700 710
placeringsfunktionen@gryning.se

Annika, enhetschef

073-562 16 81
annika.ec@gryning.se