Kommunernas Gryning

- gör nytta för människa och samhälle

Våra verksamheter

Gryning erbjuder insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem vid ca 40 olika enheter, i hela Västra Götaland. Vi erbjuder ett brett, varierat och kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar och familjer i kris, vuxna missbrukare samt för ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Placeringsrådgivning

Genom vår placeringsrådgivning erbjuder vi kommunernas socialsekreterare information och rådgivning i samband med placering på institution, i familjehem eller vid förfrågan rörande andra insatser. Målet är att hitta det behandlingsalternativ som bäst svarar mot varje individs behov och resurser.

Läs mer

Bli jour- eller familjehem

Gryning Vård medverkar årligen till att ett 100-tal barn kan flytta till en ny familj. Vi behöver kontinuerligt kontakt med nya familjer i Västra Götalandsområdet och som kan ta emot barn, som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj än den egna. Familjehemmen gör en livsviktig insats för barn och ungdomar och samhället!

Läs mer

Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck håller seminarium under West Pride

West Pride äger rum i Göteborg 8-12 juni och är en gratis kulturfestival som skapar trygga mötesplatser för hbtq-personer och som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst och kultur.

Fredag 10 juni klockan 11-11.45 håller Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck ett seminarium under rubriken HBTQ och heder, kan det vara så svårt?

Läs mer

Grynings utbildningar

Grundutbildning för familjehem

Vi anordnar grundutbildning för familjehem. Utbildningen består av åtta utbildningstillfällen och behandlar angelägna teman såsom anknytning, sorg och förlust, kontakt med biologiska föräldrar, lagstiftning, BBIC (Barnets behov i centrum) etc. Utbildningen genomförs minst en gång årligen men vid behov kan fler utbildningar genomföras.

Gryning Vård kan också erbjuda grundutbildning till de traditionella familjehem som vi utreder så att de ska vara bättre rustade för sitt uppdrag.

Läs mer

Kompetenscentrum inom EHRV

Kompetenscentrum inom Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder utbildningar med innehåll som mekanismerna bakom hedersrelaterat våld och förtryck, hur skyddsutredningar går till och hur traumatiserade klienter bemöts. Vi skräddarsyr även utbildningar efter behov och önskemål.

Läs mer