Gryning säkerställer förutsättningar för skolgång

I Sverige råder både skolplikt och skolrätt. Gryning har ett tydligt fokus på skolan och dess plats i behandlingsarbetet. Forskningen är entydig i att skolan är en framgångsfaktor och avgörande för hur en individ klarar sig senare i livet.

Grynings skolmål

Fungerande skolgång för barn och ungdomar som är placerade inom Grynings verksamheter är en prioriterad fråga för oss.

 • Vårt mål är att alla barn och unga som får insatser inom Gryning ska ha en fungerande och långsiktig kontinuitet i skolgången
 • Vi har rutiner på alla enheter för hur arbetet med skolfrågorna ska arbetas med såväl generellt som individuellt i varje enskilt ärende
 • Vi eftersträvar ett brett samarbete med skolfunktioner i regionen

Gryning satsar på skolan

Grynings enheter har:

 • skolansvariga på enheterna
 • samarbete med närbelägna skolor
 • rutiner för arbete med placerade barn och ungdomar som inte fått en fungerande skolgång

Ansvaret för placerade barns skolgång är delat

SAMS-modellen – samverkan socialtjänst skola är det regelverk som beskriver hur en obruten skolgång för placerade barn och ungdomar ska säkras. Modellen är framtagen i samverkan mellan Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Modellen innehåller fyra faser; inför placering, under placering, inför avslut och uppföljning. För varje fas finns beskrivet:

 • vad som ska göras
 • syfte
 • vem som har ansvar för genomförandet

Ansvaret är fördelat mellan socialtjänsten, rektor på avlämnande skola/ansvarig på utbildningsförvaltningen och rektor på mottagande skola/utbildningsförvaltningen.

Viljeförklaring

Våra enheter tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.
Detta innebär i förlängningen att Vi prioriterar att de barn och unga som är placerade inom Gryning ska ha en fungerande och obruten skolgång.

Inför placering – tänk på att

Inför en placering kan omhändertagandet av detaljerna kring skolgången underlätta i långa loppet. Tänk på att:

 • ett barn/ungdom som är placerad i annan kommun än hemkommunen har rätt till en skolplacering i placeringskommunen
 • säkerställa ett samtycke från vårdnadshavare och/eller barnet/den unge avseende sekretessen rörande samverkan med skolan och alla inblandade parter
 • skapa tydlighet kring eventuella beslut om att avvakta skolgång. Om barnet/ungdomen inte ska gå i skolan pga. psykisk ohälsa eller annan sjukdom ska beslutet föregås av en hälsoundersökning och sjukskrivning
 • ha skolgång som ett mål i genomförandeplanen och tydliggör de olika ansvarsdelarna av skoluppdraget
 • säkerställa att elevens hemskola är informerad om att barnet är placerat inom Gryning, detta oavsett om eleven går kvar i hemskolan eller har bytt skola
 • säkerställa att en informationsöverlämning mellan elevens hemskola och den nya skolan skett
 • prioritera skolkontakter och se till att barns skolprestationer och kunskapsutveckling alltid följs upp under en placering.
 • sträva efter att samverka med vårdnadshavare kring barn och ungas skolgång