Jour- och familjehem

 

Gryning erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0-20 år i Västra Götaland. Våra familjer ser olika ut men i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga familjer har deltagit i grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig vidareutbildning.

Familjehemskonsulenter stödjer och vägleder jour- och familjehemmen i vardagen. Familjerna får extern processhandledning och möjlighet till avlastning. För Grynings jour- och familjehem finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Kombinationen av stödet till familjen och noggranna matchningar ger hållbara placeringar.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet.

Vårt HVB för föräldrar och spädbarn, Birkahemmet har ett antal jourhem kopplade till sin enhet och vår Enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder familjehem med särskild kompetens när det gäller ungdomar som lever i en hederskontext.

Vi är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten. Vi genomför regelbundet utbildningar och handledningsgrupper både för våra egna och kommunens jour- och familjehem. Våra nätverksträffar med intressanta föreläsare för barn- och familjehemssekreterare är mycket uppskattade.


Utbildningar

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Alla utbildningar