Jour- och familjehem

 

Grynings familjehemsenhet har ett stort antal jour- och familjehem för barn och ungdomar 0-20 år. När socialtjänsten behöver hjälp med att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom har vi möjlighet till en god matchning. Vi har olika typer av familjer och i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden och har gått grundutbildningen ”Ett hem att växa i”.

Våra familjehemskonsulenter stödjer och vägleder jour- och familjehemmen. Det kompletteras med extern processhandledning i grupp eller enskilt. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Jourhem

Våra konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-20 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser. I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid. Gryning erbjuder sina jourhem en mängd stödinsatser för att de ska genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tag gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering.

Familjehemsenheten som rådgivningsresurs

Vi är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten och mer information om våra utbildningar, handledningsgrupper med mera finns till höger.
Vår verksamhet finns i hela Västra Götaland och vi har kontor i Vänersborg, Skövde och Göteborg.


Utbildningar

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2012 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Alla utbildningar