Jour- och familjehem

 

Gryning erbjuder jour- och familjehem för barn och ungdomar 0-20 år i Västra Götaland. Våra familjer ser olika ut men i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden. Samtliga familjer har deltagit i grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och får kontinuerlig vidareutbildning.

Familjehemskonsulenter stödjer och vägleder jour- och familjehemmen i vardagen. Familjerna får extern processhandledning och möjlighet till avlastning. För Grynings jour- och familjehem finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Kombinationen av stödet till familjen och noggranna matchningar ger hållbara placeringar.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet.

Vårt HVB för föräldrar och spädbarn, Birkahemmet har ett antal jourhem kopplade till sin enhet och det finns möjlighet till skyddade familjehem med särskild kompetens när det gäller ungdomar som lever i en hederskontext.

Vi är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten. Vi genomför regelbundet utbildningar och handledningsgrupper både för våra egna och kommunens jour- och familjehem. Våra nätverksträffar med intressanta föreläsare för barn- och familjehemssekreterare är mycket uppskattade.


Utbildningar

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar.

Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken är grundad i en mängd forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Vi erbjuder sedan 2018 utbildningen på begäran från våra ägarkommuner.

Läs mer

Alla utbildningar