Kvalitet i Gryning

Varför är kvalitetsfrågorna viktiga?

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Utgångspunkten är lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet, men att utveckla en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus är centralt inom utvecklingsarbetet.

Kvalitet delaktighet kunskapI Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att Grynings verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap. Kunskap, kvalitet och delaktighet är Grynings signum. (ur Grynings vision). Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd.

Kvalitetsarbetet utgörs av många delar

Grynings kvalitetsledningssystem innehåller flera delar; kvalitetshandböcker på enhetsnivå med beskrivning av processer, riktlinjer och rutiner, avvikelsehantering, kund- och klientenkäter och andra uppföljningsverktyg. De olika delarna vägs samman, analyseras och redovisas årligen i en kvalitetsrapport för bolaget.

Vi följer upp

För att följa upp vårdens kvalitet används flera verktyg inom bolaget, här är några exempel:
Uppföljning av resultat i behandlingar;

  • På Grynings ungdomsenheter används ESTER; ett evidensbaserat strukturerat verktyg för att identifiera risk- och skyddsfaktorer och för att se hur klienten utvecklas kring dessa faktorer.
  • Inom verksamhetsområde Beroende används ASI intervjun som är ett instrument för bedömning och uppföljning.
  • Några enheter har metoder där uppföljning av vårdens kvalitet i form av måluppfyllelse ingår i metoden, till exempel MST och MSMT.

Uppföljning av kund- och klientnöjdhet;

  • En kundenkät skickas ut till handläggande socialsekreterare inom socialtjänsten efter varje placering.
  • En enkät fylls i av klienterna i samband med utskrivning. Enkäten innehåller frågor om hur de upplevt insatsen från Gryning.

Svaren från de olika verktygen analyseras på enheterna och ger tillsammans med avvikelsehantering, resultat från riskanalyser och egenkontroll ett underlag för det lokala förbättringsarbetet. Enheternas analyser utgör underlag för en bolagsövergripande uppföljning som genererar förbättringar på bolagsnivå.

Hur redovisas resultaten?

Resultatet av kvalitetsarbetet redovisas årligen i den kvalitetsrapport som ingår i bolagets årsredovisning.

Om du har frågor angående kvalitetsarbetet inom Gryning kontakta oss på kvalitetsfunktionen@gryning.se