Vision och verksamhetsidé

Vision
Kommunernas Gryning – gör nytta för människa och samhälle

Gryning är en erkänd samhällsaktör som bidrar till socialt hållbar utveckling. Gryning är en föregångare inom sitt område och gör skillnad för människor i behov av stöd. Kunskap, kvalitet och delaktighet är Grynings signum.

Verksamhetsidé
Kommunernas Gryning – ett självklart förstahandsval

Gryning är ett offentligt ägt bolag som vilar på samhällsnyttig grund.

Gryning gör ägarnytta genom att tillhandahålla ett brett och specialiserat vård-, omsorgs- och behandlingsutbud som tillgodoser kommunernas behov. Verksamheten utvecklas i nära samverkan med ägare och kunder.

Gryning präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet som skapar förutsättningar för ständig verksamhetsutveckling.

Kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap utgör grunden för Grynings verksamhet och insatser. Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd.