Barns hälsa

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i barnkonventionen och i Gryning ska hälsofrågorna ha fokus vid planering och genomförande av en insats. Målet är att alla barn som får insatser inom Gryning ska ha en plan för att uppnå långsiktig hälsa.

Hälsomål

Alla barn och unga ska ha ett eller flera hälsomål i sin genomförandeplan. Hälsomålen kan bland annat handla om uppföljning av sjukdomstillstånd, hälso- och sjukvårdskontakter, uppföljning av tandvård, friskvård som kost, motion och sömn samt avvänjning av tobak, alkohol och droger.

Hälsologg

Hälsologgen är ett dokument som ska användas för alla placerade barn och unga. Här registreras information om sjukvårds- och tandvårdskontakter. Det förs också en logg utifrån vad som händer kring barnets/ungdomens hälsa under placeringen, till exempel namn på läkare och behandlande enheter, alla sjukvårdsbesök under placeringen, vaccinationer, remisser utifrån hälsoundersökningar, samtalskontakter på till exempel BUP, kontakter med skolhälsovård och tandvård, besök hos optiker med mera. Hälsologgen följer med barnet/ungdomen efter placeringen och utgör ett stöd för vårdnadshavare när placeringen avslutas eller inför kommande insatser.

Hälsoplan

Hälsoplan är ett möjligt tillval, ett avtal som den unge skriver med sig själv, som kan användas för att arbeta med en specifik hälsorelaterad fråga där den unge önskar förändring. Hälsoplanen blir då ett arbetssätt för att skapa hållbar vana genom att jobba med realistiska och tydliga mål.

Uppföljning

Hälsomål och hälsologg följs upp i genomförandeplanen. Hälsoplanen har en ”inbyggd” uppföljning.

Vill du läsa mer om det avtal som finns mellan kommunerna i Västra Götaland och regionen, klicka här. Kapitel 3 handlar om placerade barn. Motsvarande avtal finns mellan alla regioner och kommuner, klicka här