Utveckling, projekt och forskning

Gryning har ett nära samarbete med FOU i Väst, Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling som stöttar verksamheter i regionen i att utveckla arbetssätt som bygger på kunskap. Grynings samarbete med FoU i Väst berör bland annat kartläggningar, utvärderingar och analyser samt vetenskapligt stöd.

Gryning har genom åren samverkat med FoU i Väst kring ett antal projekt. Som exempel kan nämnas:

2022 Projekt Dokumentation och genomförandeplan – Ett utvecklingsarbete med dokumentation som tema. Målet är ett pedagogiskt material som kan ligga till grund för egengranskning i arbetsgruppen, men också som handfast stöd vid dokumentation.

2018 Projekt När verksamheten prövas – Under perioden 2015 till 2018 bedrev Gryning ett omfattande utvecklingsarbete för att öka förmågan att klara de svåraste ärendena. I samband med detta utvecklingsarbete utbildade FoU i Väst medarbetare i användning av Analysverktyget, ett verktyg som kan användas för att belysa och analysera en händelse och situation på ett systematiskt sätt och där man vill undersöka alternativa handlingsvägar.

2016 Projekt ESTER – Utveckling av ett studiematerial som underlättar implementeringen av ESTER-bedömningsverktyg på Grynings enheter.

2014 Projekt Barn som vi blir utmanade av – Gryning genomförde internt en kartläggning som belyste frekvens, omfattning, upplevda konsekvenser och beskrivning av barnen som verksamheterna blev utmanade av. FoU i Väst bidrog i projektet med att ta fram ett verktyg för händelseanalys, en kunskapsöversikt över aktuell forskning i ämnet samt genomförande av en fokusgrupp.

Varje år genomför Gryning tillsammans med FoU två FoU-dagar med utgångspunkt i en evidensbaserad praktik. Forskare bjuds in som föreläsare kring aktuella teman och sedan arbetas interaktivt i workshops. Aktuella teman har till exempel varit; evidensbaserad praktik är, verksamhetsutveckling och specifika kunskapsområden som traumabehandling och dokumentation. Läs mer om FoU i Väst här

SRHR – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Grynings ungdomsenheter har, sedan 2016 då projektet ”Sexuell och reproduktiv hälsa på HVB” genomfördes, i samverkan med Närhälsan/Västra Götalands län, ett fokus på SRHR. Ämnen som sexualitet som en del av identiteten, normer, könsidentitet, anatomi, hälsa och gemensamt förhållningssätt diskuteras regelbundet med de placerade ungdomarna och alla ungdomsenheter har etablerat ett samarbete med den lokala ungdomsmottagningen.

Gryning har sedan projektet genomfördes utbildat egna utbildare i SRHR. SRHR-utbildarna föreläser om sexuell hälsa, mänskliga rättigheter, normkritik, sexualkunskap och sexuella övergrepp vid bolagsövergripande utbildningsdagar samt för enskilda enheter. Utbildarna har startat upp ett SRHR-nätverk inom organisationen och informerar fortlöpande i aktuella frågor på intranätet.

Mer information om SRHR finns på www.srhr.se och på www.umo.se