Barnkonventionen i Gryning

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innebär att barns rättsliga ställning stärks och ställer krav på myndigheters och andra aktörers arbetssätt och barnsyn.

Vad gör Gryning?
Under 2020 har Gryning har valt att arbeta aktivt med beaktandet av barnkonventionen, med utgångspunkt i tre artiklar:

Artikel 12 – Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd
Vad gör vi?
Ett av Grynings hållbarhetsmål är ”Delaktiga och trygga klienter”.
• Gryning har sedan 2017 en riktlinje om klienters delaktighet i vården vilket innebär ett kontinuerligt arbete att skapa förutsättningar för delaktighet vid våra verksamheter. Målet är att minimera risken för kränkningar i en miljö där denna risk finns. Som en del i detta har Gryning också påbörjat ett mångfaldsarbete som integreras i verksamheten med hjälp av ambassadörer.
• Ett fördjupat arbete kommer äga rum gällande normkritiskt förhållningssätt.
• Vidare kommer vi under 2020 erbjuda en föreläsning via FoU i Väst med temat Barns delaktighet för att öka kunskapen hos våra medarbetare.

Artikel 24 – Barns hälsa
Vad gör vi?
Under 2020 kommer en utvecklingsgrupp inom Gryning arbeta under namnet ”Barns hälsa”. Placerade barn och ungas hälsa är enligt forskning ofta ett eftersatt område. Detta trots att alla barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet enligt lag ska erbjudas en hälsoundersökning via hälso- och sjukvården. Gryning behöver säkra att åtgärder vidtas för att tillförsäkra barn och unga de kontakter med hälso- och sjukvård som de behöver. Gryning ska utöver det bedriva ett förebyggande arbete baserat på friskvård för barn och unga.

Artikel 18 – Barnets rätt till utbildning
Vad gör vi?
Gryning har arbetat intensivt med skolfrågan sedan 2017, i projektform. Skolprojektets syfte är att säkra varje barns rätt till en obruten skolgång. Det finns bland annat en skolkonsult i Gryning och en medarbetare vid respektive enhet är skolansvarig. Arbetet kommer fortsätta i enlighet med viljeförklaringen:
Grynings enheter tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp. Detta innebär i förlängningen att Gryning ska prioritera att de barn och unga som placeras inom Gryning ska få en fungerande och obruten skolgång.