Barnkonventionen i Gryning

Barnkonventionen reglerar mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innebär att barns rättsliga ställning stärks och ställer krav på myndigheters och andra aktörers arbetssätt och barnsyn. Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020.

Vad gör Gryning

Gryning har valt att arbeta aktivt med beaktandet av barnkonventionen, med utgångspunkt i tre artiklar:

Artikel 12 – Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd
Vad gör vi?

Ett av Grynings hållbarhetsmål är ”Delaktiga och trygga klienter”. Grynings riktlinje om klienters delaktighet i vården innebär att den placerade:
• har möjlighet att vara delaktig i hur vården planeras och genomförs
• känner till sin genomförandeplan
• har möjlighet att påverka innehållet i verksamheten under vistelsetiden
• har möjlighet att vara delaktig i verksamheten genom att få nödvändig information om verksamhetens regler och rutiner
• har regelbunden kontakt med sin socialsekreterare under placeringstiden

Grynings enheter strävar efter att garantera den enskildes delaktighet i vården genom att erbjuda var och en som är placerad den delaktighet som passar just hens behov, ålder, förmåga och utveckling.

Artikel 24 – Barns hälsa
Vad gör vi?

Forskningen (bland annat Vinnerljung) har visat att barn och unga som placeras ofta inte får den hälso- och sjukvård samt tandvård som de har rättighet till. Gryning har under 2021 arbetat i projektform kring placerade barns hälsa. Under 2022 implementerar vi ett Hälsopaket på enheterna.
• Varje barn och ungdom som är placerad inom Gryning ska ha ett eller flera hälsomål i sin genomförandeplan. Hälsomål kan till exempel handla om: uppföljning av sjukdomstillstånd och hälso- och sjukvårdskontakter, uppföljning av tandvård, friskvård som kost, motion och sömn, att sluta med tobak, alkohol och droger.
• Alla barn och unga som placeras inom Gryning ska ha en Hälsologg. Här registreras information om sjukvårds- och tandvårdskontakter samt förs en logg utifrån vad som händer kring barnets hälsa under placeringen. Hälsologgen följer med barnet efter placeringen och utgör ett stöd för vårdnadshavare när placeringen avslutas eller för socialtjänsten inför kommande placeringar.
• Vi erbjuder placerade barn och unga att jobba med sina hälsomål utifrån en individuell Hälsoplan.
• Grynings enheter arbetar aktivt med ett förebyggande hälsoarbete genom friskvård för placerade barn och unga.

Artikel 18 – Barnets rätt till utbildning
Vad gör vi?

Att gå i skolan är en mänsklig rättighet för alla barn och unga. Forskningen är entydig i att skolan är en nyckelfaktor för en individs framtidsutsikter, vilket betyder att de barn som klarar skolan också klarar sig senare i livet och tvärtom. Dåliga resultat i skolan påverkar både hälsan och den unges livssituation långt fram i livet. Grynings mål är att alla barn och unga som får insatser inom Gryning ska ha en fungerande skolgång som möjliggör långsiktig kontinuitet i skolgången.
• Vi arbetar aktivt för att säkerställa förutsättningar för en obruten skolgång för placerade barn och unga.
• Vi har väl förankrade rutiner på alla enheter för hur man ska arbeta med frågor kring skola, så väl generellt som individuellt i varje enskilt ärende.
• Vi tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.
• Vi rekommenderar SAMS-modellen – samverkan socialtjänst skola som är det regelverk som beskriver hur en obruten skolgång för placerade barn och ungdomar ska säkras. Modellen är framtagen i samverkan mellan Skolverket, socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.