Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning är en grundbult i verksamheten. Utgångspunkten är lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet samt att utveckla en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Kvalitet delaktighet kunskapI Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att Grynings verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap. Kunskap, kvalitet och delaktighet är Grynings signum. (ur Grynings vision). Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd.

Kvalitetsarbetet utgörs av många delar

Grynings kvalitetsledningssystem innehåller flera delar; kvalitetshandböcker på enhetsnivå med beskrivning av processer, riktlinjer och rutiner, avvikelsehantering, egenkontroll, kund- och klientenkäter och andra uppföljningsverktyg. De olika delarna vägs samman, analyseras och redovisas årligen i en kvalitetsrapport för bolaget.

Vi följer upp

Gryning följer löpande upp vårdens kvalitet både bolagsövergripande och på enhetsnivå. Underlaget i kvalitetsuppföljningen består bland annat av:
– Avvikelserapporter
– Resultat från riskanalyser
– Resultat från egenkontroller
– Kund- och klientnöjdhet

För att följa upp resultat i behandlingar används även vissa kompletterande uppföljningsverktyg, som:
– ESTER; ett evidensbaserat strukturerat verktyg för att identifiera risk och skyddsfaktorer och följa hur klienten utvecklas kring dessa faktorer. ESTER används på Grynings ungdomsenheter.
– MST och MSMT; systematisk uppföljning utifrån måluppfyllelse

Hur redovisas resultaten?

Resultatet av kvalitetsarbetet redovisas årligen i den kvalitetsrapport som ingår i bolagets årsredovisning.

Om du har frågor angående kvalitetsarbetet inom Gryning kontakta oss på info@gryning.se