Vision och verksamhetsidé

Gryning är ett offentligt ägt bolag som vilar på samhällsnyttig grund. Gryning gör ägarnytta genom att tillhandahålla ett brett och specialiserat vård-, omsorgs- och behandlingsutbud som tillgodoser kommunernas behov. Verksamheten utvecklas i nära samverkan med ägare och kunder.

Läs mer

Kvalitetsarbete i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning är en grundbult i verksamheten. I Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att våra verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap.

Läs mer

Barnkonventionen i Gryning

Barnkonventionen reglerar mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som innebär att barns rättsliga ställning stärks och ställer krav på myndigheters och andra aktörers arbetssätt och barnsyn. Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020.

Läs mer

Utveckling, projekt och forskning

Gryning har ett nära samarbete med FOU i Väst. FoU i Väst är Göteborgsregionens enhet för forskning och utveckling. Tanken med forskningen som utförs är att den ska vara nära knuten till faktisk samverkan med praktiska verksamheter och att resultaten ska kunna användas i konkret verksamhet.

Läs mer

Metoder och bedömningsinstrument

Metoder och program är en viktig del av det sociala arbetets evidensbaserade praktik. Inom Gryning följer vi aktivt utvecklingen och vår strävan är att ha kompetent och välutbildad personal som ska arbeta utifrån metoder med brett stöd i forskning och praktik.

Läs mer

Skolan

Gryning prioriterar att barn och unga som placeras ska få en fungerande och obruten skolgång. Grynings enheter tar ansvar för att bistå våra uppdragsgivare och skolan med förmedling av kunskap, råd och stöd samt ibland praktisk hjälp.

Läs mer

Barns hälsa

Barns hälsa är en mänsklig rättighet som regleras i barnkonventionen och i Gryning ska hälsofrågorna ha fokus vid planering och genomförande av en insats. Målet är att alla barn som får insatser inom Gryning ska ha en plan för att uppnå långsiktig hälsa.

Läs mer