Kvalitet i Gryning

Varför är kvalitetsfrågorna viktiga?

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Utgångspunkten och grunden är lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet, men att utveckla en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus är centralt inom utvecklingsarbetet.

Kvalitet delaktighet kunskapI Grynings verksamhetsidé beskrivs vikten av att Grynings verksamheter och insatser står på en grund av kunskap och beprövad erfarenhet förenat med delaktighet och engagerat medarbetarskap. Kunskap, kvalitet och delaktighet är Grynings signum. (ur Grynings vision). Detta tillsammans bidrar till förbättrad livskvalitet för människor i behov av stöd.

Hur mäter vi kvaliteten på våra insatser?

Grynings kvalitetsledningssystem innehåller flera olika delar; kvalitetshandböcker på enhetsnivå med riktlinjer och rutiner, avvikelsehantering, kundenkäter, klientenkäter och andra uppföljningsverktyg. De olika delarna vägs samman och redovisas årligen i en kvalitetsrapport för bolaget.

Vad gör vi?

För att följa upp vårdens kvalitet används olika verktyg inom bolaget;

  • Inom verksamhetsområde Ungdom används ESTER; ett evidensbaserat strukturerat verktyg för att identifiera risk- och skyddsfaktorer och för att se hur klienten utvecklas kring dessa faktorer.
  • Inom verksamhetsområde Missbruk används ASI intervjun som är ett instrument för bedömning och uppföljning.
  • Vissa enheter har metoder där uppföljning av vårdens kvalitet i form av måluppfyllelse ingår i metoden, t.ex. MST och MSMT.
  • En kundenkät skickas ut till handläggande socialsekreterare inom socialtjänsten efter varje placering.
  • En enkät fylls i av klienterna i samband med utskrivning. Enkäten innehåller frågor om hur de upplevt insatsen från Gryning.

Svaren på de olika verktygen analyseras på enheterna och ger ett underlag för förbättringsarbete.

Hur redovisas resultaten?

Resultatet av kvalitetsarbetet redovisas årligen i den kvalitetsrapport som ingår i bolagets årsredovisning.

Om du har frågor angående kvalitetsarbetet inom Gryning kontakta kvalitetschef Elisabeth Andersson Ljung, tel: 072-531 64 04, e-post: elisabeth.andersson.ljung@gryning.se