Jour- och familjehem

Grynings familjehemsenhet har ett stort antal erfarna jour- och familjehem med förmåga att stödja barn och ungdomar 0-20 år. När socialtjänsten behöver hjälp med att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom har vi möjlighet till en god matchning. Vi har olika typer av familjer och i de flesta familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden, har gått grundutbildningen ”Ett hem att växa i” och erbjuds regelbundet utbildningar inom familjehemsvårdens område.

Våra familjehemskonsulenter stödjer och vägleder familjehemmen genom hembesök och telefonsamtal. Det kompletteras med extern processhandledning i grupp eller enskilt. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Konsulenterna är socionomer eller motsvarande med vidareutbildning och erfarenhet från socialtjänst.

Ibland kan det vara bra att kombinera familjehemsvård med de insatser vi erbjuder i öppenvård. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i. Ett bra stöd kan vara att komplettera familjehemsplaceringen med insatser i form av till exempel ungdomsbehandlare som ökar möjligheterna till att stärka skyddet runt ungdomen och minska risken för sammanbrott. Det kan också handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem eller då barnet ska flytta hem.

Läs gärna mer om Grynings öppenvårdsverksamheter här.
Läs gärna om familjen Ludvigsson, ett av våra familjehem här

Jourhem

Våra erfarna konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-18 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser. I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid. Gryning erbjuder sina jourhem en mängd stödinsatser för att de ska genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Under placeringstiden erbjuds socialtjänsten kontinuerliga uppföljningar utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) livsområden och på begäran lämnas även skriftlig dokumentation.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tag gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering.

Kvalitetsuppföljning

Kvaliteten på familjehemsvården är hög, vilket bland annat visar sig i att flertalet av barnen är kvar i familjehemmen under lång tid, trots att det ofta är stora utmaningar vid placeringens början. Årligen följs pågående placeringar upp genom ett utvärderingsformulär baserat på BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden. Utfallet visar genomgående att våra kunder är nöjda.

Familjehemsenheten som rådgivningsresurs

Vi är också en rådgivningsresurs till socialtjänsten och ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård. Mer information om våra utbildningar, handledningsgrupper med mera finns till höger.
Vår verksamhet finns i hela Västra Götaland och vi har kontor i Vänersborg, Skövde och Göteborg.


Utbildningar

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder nu en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Tidigare har Solvej Abrahamsson arrangerat liknande utbildningar och hon finns med i förberedelserna för den här utbildningen. Solvej har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger. Den senaste versionen är från 2012 och det är den vi utgår från i utbildningen. Solvej har i decennier utbildat och tolkat enligt Kälvestensmodellen och vi på Gryning är stolta över att föra kunskapstraditionen vidare.

Läs mer

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA FAMILJEHEM är en en tuff och utmanande uppgift som också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Läs mer

Alla utbildningar