Familjehemsenheten, Jour- och Familjehem

Vi har ett stort antal kompetenta och erfarna jour- och familjehem med hög kompetens och förmåga att stödja barn och ungdomar. När Socialtjänsten behöver hjälp med att hitta en lämplig familj för ett barn eller en ungdom har vi möjlighet till en god matchning. Vi har olika typer av familjer som passar olika barn och unga och i de flesta av våra familjer är en förälder hemma på heltid. Grynings jour- och familjehem är noggrant utredda enligt Kälvestensmetoden, har gått grundutbildningen Ett hem att växa i och erbjuds regelbundet utbildningar inom familjehemsvårdens område.

Våra familjehemskonsulenter stödjer och vägleder familjehemmen genom hembesök och telefonsamtal. Detta kompletteras med extern processhandledning i grupp eller enskilt. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Vi har lång erfarenhet av att förmedla jour- och familjehemsplatser till socialtjänsten, flera av våra familjer och konsulenter har varit med sedan Gryning bildades 2001. Våra konsulenter är socionomer eller motsvarande med vidareutbildning och lång erfarenhet från kommunal socialtjänst. Med ett brett utbud av väl utredda familjer runt om i Västra Götaland har vi möjlighet till en god matchning.

I många fall kan det vara bra att kombinera familjehemsvård och det vi erbjuder i vår öppenvård. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende så räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i och det är då ett bra stöd att komplettera placeringen i familjehem med insatser i form av tex ungdomsbehandlare eller annat som ökar möjligheterna att stärka skyddet runt den unga och minska risken för sammanbrott i familjehemmet. Det kan också handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem eller att ge stöd till biologiska föräldrar då barnet ska flytta hem.

Läs gärna mer om Grynings öppenvårdsverksamheter här.

Familjehemsenheten rekryterar och utreder jour- och familjehem. Vi erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom familjehemsvårdens område. Vår ambition är att i nära samarbete med socialtjänsten skräddarsy lösningar som matchar barns behov. Vi erbjuder utbildning och handledning till familjehem – både våra egna och kommunernas, anordnar nätverksträffar och utbildningar samt erbjuder konsulttjänster till socialtjänsten inom familjehemsvårdens område, exempelvis tolkning av familjehemsutredningar. Vi har kontor i Göteborg, Vänersborg och Skövde.

Lyhördhet för varierande önskemål samt flexibilitet utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov är viktiga motton i vårt arbete. Vårt mål är även att vara en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst och vara ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård.

Jourhem

Våra erfarna konsulentstödda jourhem tar emot barn och ungdomar 0-18 år i akuta situationer under den tid socialtjänsten behöver för att utreda barnets förhållanden och eventuella behov av insatser.

I jourhemmet finns en vuxen hemma på heltid för att ägna sig åt uppdraget som jourhem. Gryning Vård erbjuder sina jourhem en mängd olika stödinsatser för att de ska genomföra sina uppdrag på bästa sätt.

Under placeringstiden erbjuds socialtjänsten kontinuerliga uppföljningar utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) livsområden och på begäran lämnas även skriftlig dokumentation.

För jourplaceringar finns ingen uppsägningstid. Placeringen upphör samma dag som barnet lämnar jourhemmet. Vid reservation av plats i våra jourhem debiteras full vårdavgift. Tillgången på platser i jourhemmen kan variera och förändras snabbt. Ta därför gärna personlig kontakt med någon av våra konsulenter när du behöver hjälp med en akut placering.

Mer om familjehemsenheten

Familjehemsenhetens huvuduppgift är att som ett komplement till, och i samarbete med, kommunernas familjehemsvård erbjuda kvalificerade insatser;

  • Rekrytera och tillhandahålla jour- och familjehem som genom konsulentstöd, handledning, utbildning, grupptillhörighet och kontinuitet, ges förutsättningar att ge god vård och omsorg till placerade barn.
  • Erbjuda kompetenshöjande insatser i form av handledning och utbildning till kommunernas jour- och familjehem, samt utgöra ett kunskapscentrum inom familjehemsvården.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år i behov av boende i annan familj, jourhem eller familjehem. Verksamheten riktar sig även till barn som står utan vårdnadshavare så som ensamkommande flyktingbarn.

Inriktning och mål

Familjehemsenheten rekryterar och utreder jour- och familjehem. Vi erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom familjehemsvårdens område. Vår ambition är att i nära samarbete med socialtjänsten skräddarsy lösningar som matchar barns behov. Vi erbjuder utbildning och handledning till både våra egna och kommunernas familjehem, anordnar nätverksträffar och utbildningar samt erbjuder konsulttjänster till socialtjänsten inom familjehemsvårdens område, exempelvis tolkning av familjehemsutredningar. Vi har kontor i Göteborg, Vänersborg och Skövde.

Lyhördhet för varierande önskemål samt flexibilitet utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov är viktiga motton i vårt arbete. Vårt mål är även att vara en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst och vara ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård.

Våra metoder

Grynings familjehemsutredningar görs enligt en djupintervju baserad på Kälvestensmodellen. Handledning till familjehem ges av externa handledare och är en processinriktad ärende- och metodhandledning. Grundutbildning ges i enlighet med Socialstyrelsens studievägledning ”Ett hem att växa i”.

Vår kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med påbyggnadsutbildning som har mångårig erfarenhet. Enheten har en specialpedagog och en halvtids psykolog anställd. Våra familjehem har genomgått grundutbildning samt kompletterat den med kontinuerlig fortbildning. Våra familjehem har ofta eftergymnasial utbildning.

Kvalitetsuppföljning

Kvaliteten på familjehemsvården är hög, vilket bland annat visar sig i att flertalet av barnen är kvar i familjehemmen under lång tid, trots de ofta stora problem som finns vid placeringens början. Årligen följs pågående placeringar upp genom ett utvärderingsformulär baserat på BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden. Genom kundenkäter utvärderas familjehemsenhetens arbete. Utfallet visar genomgående att våra kunder är nöjda.


Utbildningar

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Läs mer

Alla utbildningar