Utbildningar

Att vara jour- eller familjehem kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. För att ta emot barn eller ungdomar på bästa sätt behöver våra familjer vara väl förberedda, noggrant utredda och omsorgsfullt utvalda.

Utbildningskatalog

Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de familjer som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem. Vi erbjuder kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner. Ladda ner vår utbildningskatalog 2023 här

På våra återkommande nätverksträffar med representanter från socialtjänsten tar vi emot önskemål och tips om ämnen och föreläsningar för att sedan arrangera och bjuda in till desamma.

Utöver det arrangerar vi också grundutbildning för jour- och familjehem utifrån ”Ett hem att växa i” ett material framtaget av Socialstyrelsen. Grundutbildning hålls regelbundet i Göteborg och Vänersborg/Skövde.

Vi är en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst. Våra utbildningstillfällen är en mötesplats för jour- och familjehem i Västra Götaland då de erbjuds kunskap i ett trevligt sammanhang tillsammans med andra inom familjehemsvården. Socialstyrelsen lyfter fram vikten av att familjerna erbjuds erfarenhetsutbyte – här får de inte bara ny kunskap, de får också chansen att utbyta erfarenheter med andra engagerade familjehemsföräldrar.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken ”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra familjehemsutredningar.

Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken är grundad i en mängd forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter att arrangera detta. Vi erbjuder sedan 2018 utbildningen på begäran från våra ägarkommuner.

Läs mer