Utbildningar

Att vara jour- eller familjehem kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. För att ta emot barn eller ungdomar på bästa sätt behöver våra familjer vara väl förberedda, noggrant utredda och omsorgsfullt utvalda.

Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de familjer som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem. Vi erbjuder kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

På våra återkommande nätverksträffar med representanter från socialtjänsten tar vi emot önskemål och tips om ämnen och föreläsningar för att sedan arrangera och bjuda in till desamma.

Utöver det arrangerar vi också grundutbildning för jour- och familjehem utifrån ”Ett hem att växa i” ett material framtaget av Socialstyrelsen. Grundutbildning hålls regelbundet i Göteborg och Vänersborg/Skövde.

Vi är en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst. Våra utbildningstillfällen är en mötesplats för jour- och familjehem i Västra Götaland då de erbjuds kunskap i ett trevligt sammanhang tillsammans med andra inom familjehemsvården. Socialstyrelsen lyfter fram vikten av att familjerna erbjuds erfarenhetsutbyte – här får de inte bara ny kunskap, de får också chansen att utbyta erfarenheter med andra engagerade familjehemsföräldrar.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Jour- & familjehem – Anknytning – relationsuppgiften med Eva Körner

 

  • Hur kan jag förstå den bakomliggande psykologiska processen så att både barnets och föräldrarollens utveckling stärks?
  • På vilket sätt kan jag skapa och behålla en utvecklande relation med ungdomar som inte har fått en grundläggande trygghet som barn?
  • Hur kan jag hjälpa dem att utvecklas i en positiv riktning?

DAGENS TEMA
Föreläsningen handlar om barn som inte fått sina behov tillgodosedda under sina första år i livet och hur det kan påverka dem senare under uppväxten.
Vidare om tonåringar som behöver frigöra sig för att bli självständiga vuxna, hur går denna process till när tonåringen samtidigt har stora anknytnings- och utvecklingsbehov avseende sig själv och sin jagutveckling?

När jag sedan som jour- eller familjehemsförälder har kunskapen om detta hur ska jag som vuxen matcha barnets/tonåringens beteende så att vi kan få en fungerande, ömsesidig relation. Detta för att hjälpa honom eller henne vidare i sin utveckling mot målet att bli en trygg och självständig ung vuxen.

Läs mer