Villa Vidar

Vår målgrupp

Villa Vidar är ett skyddat boende för personer 14-18 år, som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, även HBTQ-personer, som behöver vård, stöd och behandling. Placering enligt både SoL och LVU.

Vår inriktning

Villa Vidar är ett HVB inom enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV) och vi har plats för fem klienter. Arbetet vilar på en psykodynamisk förståelse för människor i kris och verksamheten utgår från en miljöterapeutisk organisation. Verksamhetens uppdrag är främst skydd, kvalificerad omvårdnad och införlivande av självskydd.

Vi kan erbjuda skyddsutredning under tiden klienten bor på Villa Vidar. Utredningen görs av skyddshandläggare från vårt utredningsteam och omfattar förutom bedömning av skyddsbehov, psykisk och fysisk hälsa, våldsutsatthet och andra delar som på olika sätt kan påverka de placerades förutsättningar att leva skyddat. Utredningen görs i enlighet med vårt utredningsinstrument ”Fokus Heder”.

Alla delar i verksamheten syftar till att ge de placerade klienterna fysiskt skydd samt att stödja dem i att implementera ett inre skydd. Omvårdnaden består i att skapa trygghet och tillit. Psykosocialt förändringsarbete såsom motivationsarbete och jag-stödjande insatser är avgörande för att kunna fullfölja verksamhetens uppdrag. Arbetet på Villa Vidar syftar till att den placerade ska kunna komma tillbaks in i samhället på ett säkert sätt och öva på att leva skyddat men ”öppet” genom sitt fingerade namn och sin skyddshistoria. Därför ska klienterna gå i de kommunala skolorna, ha praktik eller arbete, allt utifrån individuella behov och socialtjänstens uppdrag. Institutionen är utformad så att de boende har egen lägenhet, som är sammankopplad med gemensamhetsutrymmen, vilket innebär förutsättningar för en individuellt utformad vård.

Målet är att klienten ska komma att utveckla en ökad självkänsla, en stärkt identitet och en ökad förmåga till självständigt agerande. I samband med att dessa egenskaper stärks kan klienten också införliva ett självskydd.

Våra metoder

Ett miljöterapeutiskt förhållningssätt finns i den vardagliga verksamheten där ungdomarna erbjuds en förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Skyddshandläggarna arbetar i team kring klienten, där kontaktpersonen har ett övergripande ansvar för samtal, möten och praktiska göromål. Vi arbetar med veckoscheman där klienten är delaktig och påverkar hur det individuella schemat ska se ut, detta för att öka förutsägbarheten och delaktigheten. Kontinuerliga och strukturerade samtal med kontaktperson sker varje vecka. Med uppdraget från socialtjänsten som grund arbetar medarbetarna tillsammans med klienten fram den individuella genomförandeplanen, som blir ett aktivt verktyg.

Vår kompetens

De skyddshandläggare som arbetar på Villa Vidar är alla högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger och socialpsykologer. Utöver detta finns kompetens inom hederskontext, HBTQ, trauma, familjeterapi, psykoterapi och miljöterapi. Medarbetarna har regelbunden extern handledning. Verksamheten är anpassad för de olika åldersgruppernas behov genom den kompetens och medarbetartäthet som ryms inom verksamheten.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

HVB skyddat boende 14-18 år – Utredning

Biträdande enhetschef Stella

070-225 48 29
stella@gryning.se

Enhetschef Annika

073-562 16 81
annika.ec@gryning.se