Solsidan

SOLSIDANS ARBETE MED BARN MED UPPGIVENHETSSYNDROM UPPMÄRKSAMMADES I SVT:S RAPPORT

Den 21 oktober sände SVT:s Rapport ett längre reportage om Solsidans arbete med barn med uppgivenhetssyndrom, så kallade apatiska barn. Solsidans arbete har uppmärksammats på flera sätt under de senaste veckorna. Detta var ytterligare ett inlägg i debatten, där Solsidan har kunnat visa på goda resultat av den metod som utvecklats vid enheten och som beskrivits i boken Vägen tillbaka. Boken finns att beställa här eller via bokus.

Efter reportaget har Gryning fått ett stort positivt gehör och olika frågor växer fram inom kunskapsfältet Barn med uppgivenhetssyndrom. Vi ser ämnet som genuint viktigt och vill göra vad vi kan för att besvara varje fråga på ett bra sätt.

För er som är intresserade att kontakta oss i frågan – varmt välkomna att kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

E-post: solsidan.uppgivenhetssyndrom@gryning.se
Telefon utvecklingsledare: 070-780 22 12

Vår målgrupp

Solsidan tar emot barn 0-12 år tillsammans med eller utan föräldrar. Vid syskonplacering kan vi även ta emot äldre barn, om det är möjligt med hänsyn till uppdrag och verksamhet. Vi erbjuder heldygnsvård i HVB alternativt lägenhetsboende med anpassad vårdinsats för familjer. Vi har också erfarenhet av arbete med barn med uppgivenhetssymtom.

Vår inriktning

Heldygnsvård
Vår verksamhet är ett akut-, utrednings- och behandlingshem med heldygnsvård med möjlighet till lägenhetsboende. Målet är att för en kortare eller längre tid och utifrån ett tydligt uppdrag, ge akut omvårdnad, sociala utredningar och/eller verksam behandling. Vår målgrupp är barn 0-12 år och deras familjer, äldre syskon kan följa med vid placering.

Behandling/familjearbete och utredning
Behandlingsarbetet har sin grund i den miljöterapeutiska strukturen och utgår från ett systemteoretiskt perspektiv och miljöterapeutiskt förhållningssätt. Förutom strukturerade samtal och aktiviteter, erbjuds familjerna Barnorienterad familjeterapi (BOF), Tejping och samspelsbehandling enligt Marte Meo. Familjerna är delaktiga i såväl planering som genomförande och i de löpande uppföljningarna av behandlingsarbetet, som för övrigt sker i samverkan med socialtjänst enligt överenskommelse.
Utredningstiden kan variera något, men är vanligtvis 8 till 10 veckor. Utredningsarbetet utgår från socialtjänstens uppdrag och struktureras enligt behovsområdena i BBIC. Vi strävar efter att genomföra utredningarna i nära samarbete med familjerna och använder strukturerade och allmänna observationer, aktiviteter och samtal. I mån av tid kan vi åta oss behandlings- eller utredningsuppdrag i familjernas egna hem.

Öppenvård
Solsidan erbjuder även lägenhetsboende för utredning och behandling. Verksamheten riktar sig till familjer med barn i åldern 0-12 år och äldre syskon kan tas emot. Vid behov kan vi förlägga samtal och eventuella umgängen i verksamhetens lokaler. Lägenhetsboendet är en del av Solsidans HVB och de båda lägenheterna finns i centrala Skara, inom gångavstånd från institutionen. De är fullt utrustade för barnfamiljer, med lekplats i närområdet. Vi har ett gott samarbete med de kommunala skolorna i Skara.
I lägenheterna arbetar en till två behandlingspedagoger, som utgår från Solsidan. Medarbetarna arbetar i huvudsak vardagar under dagtid, men kan förlägga arbetstiden efter familjens behov. Övriga medarbetare finns också tillgängliga, vid behov, kvällar och nätter.

Våra metoder

Vi organiserar vår vardag och verksamhet enligt miljöterapeutiska grunder där vardagen ska vara strukturerad och förutsägbar så att individen får möjlighet att fokusera på sin egen utveckling. Solsidans medarbetare skapar förebildande, trovärdiga och stabila relationer och strukturer som tydliggör och härbärgerar klientens problematik samt skapar trygghet och förutsägbarhet. Våra tydliga strukturer gör att barnets och/eller familjens problematik blir synlig, och därmed möjlig att benämna och arbeta med samt att miljöterapeuterna utgör goda modeller. Det miljöterapeutiska arbetet kompletteras med observationer, barnsamtal, familjesamtal, familjebehandling och nätverksarbete. Då uppdraget är utredning görs observationsplanering utifrån de behovsområden som socialtjänsten önskar veta mer om. Veckovisa sammanfattningar skickas till uppdragsgivare.

Vår kompetens

Majoriteten av våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger eller socialpsykologer med gedigen erfarenhet av institutionsarbete. Majoriteten av arbetsgruppen har utbildning i miljöterapi, utvecklingspsykologi och BBIC (Barnets behov i centrum). Vi har även specialkompetens inom ett flertal områden som BoF(barnorienterad familjeterapi), Tejping, Marte Meo och MI(motiverande intervju). Utöver dessa har vi också utbildad familjeterapeut som kan erbjuda föräldrasamtal. Kompetensutveckling sker kontinuerligt, externt och internt. Extern handledning sker varannan vecka med specialistutbildad miljöterapeutisk handledare och varannan vecka med enhetens enhetschef. Vi samarbetar även med bland andra barn- och vuxenpsykiatri och vårdcentral.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Hur vi arbetar med barn med uppgivenhetssymptom (pdf öppnas i nytt fönster).

Kontakt

⋅ HVB 0-12 år med eller utan föräldrar ⋅ Utredningar ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Sturegatan 11, 532 32 Skara

Förfrågningar

0511-208 00

Enhetschef Majlinda Bunjaku

majlinda.bunjaku@gryning.se