Söderåsen

Målgrupp

Söderåsens behandlingshem tar emot ungdomar 14-19 år med normbrytande beteenden såsom skolproblematik, konfliktfyllda relationer till familj och nätverk, ett riskfyllt beteende vad gäller alkohol, droger och kriminalitet och är utagerande genom att utmana regler, trotsa och uppvisa aggressivitet.

Inriktning

Vi genomför främst behandling, men har även möjlighet att ta emot kortare utredningsuppdrag vid behov eller efterfrågan. Söderåsen har åtta platser och en utslussningslägenhet. Söderåsen är uppdelad på två avdelningar som ligger på olika våningsplan i huset. Söderåsen erbjuder kvalificerad behandling med heldygnsomsorg och vaken natt.

Behandlingen utgår ifrån socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Söderåsen strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Metoder

Söderåsens behandling vilar på miljöterapeutiskgrund med MI (Motiverande samtal) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv genom att stärka det positiva hos varje individ. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Söderåsen. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och nätverket via Ester-bedömningar. Vi samverkar med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin.

Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom kommunal skola, praktikplats eller arbete under placeringstiden. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Kompetens

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund och varierande utbildningar och erfarenhet till exempel socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagog, drogterapeut, med flera. Söderåsen har hög medarbetartäthet med personal dygnet runt och vaken nattassistent. På Söderåsen finns det kunskap, beredskap och vana att hantera till exempel utagerande, kriser och konsekvenser av trauma.

Kvalitet delaktighet kunskapKvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 14-19 år ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Sandbäcksvägen 15, 542 34 Mariestad

Enhetschef Britt-Marie Holmqvist

070-405 83 11
britt-marie.holmqvist@gryning.se

Rickard Stenström

073-904 40 13
rickard.stenstrom@gryning.se

Avdelningstelefon

0501-38 54 40