Söderåsen

Målgrupp

Söderåsens behandlingshem tar emot flickor och pojkar 12-16 år enligt SoL eller LVU. Ungdomarna kan ha normbrytande beteenden såsom skolproblematik, konfliktfyllda relationer till familj och nätverk, ett riskfyllt beteende vad gäller alkohol, droger och kriminalitet eller vara utagerande genom att utmana regler, trotsa och uppvisa aggressivitet.

Inriktning

Vår verksamhet finns i ett familjärt och gemytligt hus med plats för åtta ungdomar, fördelat på två våningar. Vi arbetar utifrån behandlingsuppdrag.

Söderåsen erbjuder:
• Individuell KBT inspirerad behandling
– Tydlig övergripande behandlingsstruktur med tre faser: Kartläggningsfas, behandlingsfas samt generaliseringsfas
– Tydliga delmål på veckobasis utifrån genomförandeplan med belöning för genomförda delmål i samarbete med ungdomarna
• Ett miljöterapeutiskt förhållningssätt
• Lågaffektivt bemötande i kombination med Motiverande samtal
• Tillgång till alkohol- och drogterapeut
• Tillgång till psykiatrikonsult inom Gryning
• Täta uppföljningssamtal med socialtjänsten och föräldrar, utifrån vårdplan och uppdrag

Vi finns centralt beläget i Mariestad med närhet till skolor, sjukvård och service. Vi har ett inarbetat och gott samarbete med både grundskola och gymnasium. Vi har också goda relationer med vårdcentral, ungdomsmottagning, polis samt Vadsbo specialistvård som skyndsamt genomför neuropsykiatriska utredningar mot kostnad.

Metoder

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Söderåsen. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och nätverket via Ester-bedömningar.
Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom skola samt ev. praktikplats. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Kompetens

Vi har hög personaltäthet och vaken nattpersonal. Personalen är välutbildad och erfaren. All behandlingspersonal erbjuds regelbunden handledning. Bland medarbetarna finns också språkkompetens i svenska och engelska förstås, men också finska, albanska och serbokroatiska.
Ni kan känna er trygga med att vi har kunskap, beredskap och vana att hantera till exempel utagerande, kriser och konsekvenser av trauma.

Kvalitet delaktighet kunskapKvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 12-16 år ⋅ Behandling

Sandbäcksvägen 15, 542 34 Mariestad

Förfrågningar

0501-10942

Enhetschef Pernilla Lundberg

pernilla@gryning.se

Avdelningstelefon

0501-38 54 40