Söderåsen

Målgrupp

Söderåsens behandlingshem tar emot flickor och pojkar 12-16 år enligt SoL eller LVU. Ungdomarna kan ha normbrytande beteenden såsom skolproblematik, konfliktfyllda relationer till familj och nätverk, ett riskfyllt beteende ofta i form av självskadeproblematik.

Inriktning

Vår verksamhet finns i ett familjärt och gemytligt hus med plats för åtta ungdomar, fördelat på två våningar. Vi arbetar utifrån behandlingsuppdrag.

Söderåsen erbjuder:
• Tydliga delmål på veckobasis utifrån genomförandeplan
• Ett miljöterapeutiskt förhållningssätt
• Lågaffektivt bemötande i kombination med Motiverande samtal
• Tillgång till psykiatrikonsult inom Gryning
• Täta uppföljningssamtal med socialtjänsten och föräldrar, utifrån vårdplan och uppdrag

Vi finns centralt beläget med närhet till skolor, sjukvård och service. Vi har ett inarbetat och gott samarbete med både grundskola och gymnasium. Vi har också goda relationer med vårdcentral, ungdomsmottagning, polis samt specialistvård som skyndsamt genomför neuropsykiatriska utredningar mot kostnad.

Metoder

Vår verksamhet är miljöterapeutisk, vilket innebär att vi erbjuder en tydlig, förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Tydliga strukturer och innehållsmässigt trovärdiga relationer med våra medarbetare innebär att ungdomen kan utveckla större självständighet och social kompetens. Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Söderåsen. Ungdomarna ges möjlighet till daglig sysselsättning genom skola samt ev. praktikplats. Varje ungdom har ett veckoschema med aktiviteter utifrån uppdrag och genomförandeplan.

Kompetens

Alla medarbetare är utbildade inom miljöterapi och MI. Vi har även specialkompetens inom ett flertal områden som rePULSE, Acra, Kriminalitet som livsstil samt  Tejping,  Vi har hög personaltäthet och vaken nattpersonal. All personal erbjuds regelbunden extern handledning.

Ni kan känna er trygga med att vi har kunskap, beredskap och vana att hantera till exempel utagerande, kriser och konsekvenser av trauma.

Kvalitet delaktighet kunskapKvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 12-16 år ⋅ Behandling

Förfrågningar

070-2235224
placeringsfunktionen@gryning.se

Avdelningstelefon

0501-38 54 40

Enhetschef

073-562 16 81