Grynings Familjeteam

Vår målgrupp

Grynings Familjeteam är en öppenvårdsverksamhet som erbjuder utrednings-, behandlings-, stöd- och handledningsinsatser för barn, ungdomar och familjer.

Vår inriktning

Grynings Familjeteam erbjuder flexibla och skräddarsydda lösningar. Insatsen anpassas efter barnets och familjens behov. Målet är att snabbt möta socialtjänstens behov och ge förslag på hur uppdraget ska kunna genomföras. Arbetet sker företrädesvis i familjens hem i nära samarbete med socialtjänsten. Vårdflätor kan erbjudas i samarbete med Grynings andra enheter. Vi kan erbjuda insatser till kommunerna i Skaraborg samt delar av Västra Götaland då verksamheten är mobil.

Våra metoder

I verksamheten appliceras olika kunskaper och teorier utifrån den specifika familjens behov. Arbetet grundar sig på psykodynamisk, utvecklingspsykologisk och systemisk teori samt familje- och miljöterapeutiska metoder.

Utredningar sker utifrån en systematiserad modell som utgår från BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden vilket innebär fokus på barnets behov, förälderns föräldraförmåga och förändringsförmåga samt förslag till insatser. Vi kan även erbjuda delutredningar då vi fokuserar på de områden som socialtjänsten har behov av att få utredda. Observationer, barnsamtal och föräldrasamtal är viktiga delar i utredningsarbetet. Syftet med utredning i öppenvård är att ge underlag till socialtjänstens ställningstagande för att tillgodose barnens behov. Vi ser utredningen som en del av en förändringsprocess.

Behandlingsinsatser erbjuds i familjernas hem. Vi upprättar en genomförandeplan utifrån vårdplanen, i samarbete med familjen, socialtjänsten och Grynings Familjeteam vilken sedan revideras fortlöpande. Uppdragen kan innehålla stöd i föräldrarollen, praktisk och pedagogisk handledning, stöd i relation och i samspel, stödsamtal och kontakter med skolan. Vi har också möjlighet att arbeta utifrån MarteMeo, BoF, ASQ och rePULSE.

Grynings Familjeteam kan även ta emot andra uppdrag såsom handledning till familjehem, stödsamtal, stöd till familjehem, övervakade umgängen samt konsultation.

Vår kompetens

Medarbetarna vid Grynings Familjeteam har socionomexamen eller motsvarande och lång erfarenhet av arbete med barn och familjer både inom utredning och inom behandling. Teamet har vidareutbildningar såsom steg 1, familjeterapi, miljöterapi, Marte MeoBoF, rePULSE, MI, tejping och utredningsmetodik med mera.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

⋅ Öppenvård ⋅ Utredningar ⋅ Behandling

Fabriksgatan 4, 531 60 Lidköping

Förfrågningar

070-417 50 02
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-417 50 02