Bergiusgården

Vår målgrupp

Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-21 år med missbruksproblematik avseende alkohol och droger. Bergiusgården har åtta platser och är beläget i utkanten av Ljungskile på Västkusten. Vi erbjuder heldygnsomsorg med vaken natt och kvalificerad behandling och/eller utredning. Ungdomarna placeras enligt SoL eller LVU.

Bergiusteamet erbjuder eftervård/öppenvårdsinsatser för ungdomar 16-21 år med missbruksproblem och deras familj/nätverk. Insatserna kan ha olika fokus som behandling, utredning eller motiverande insatser. Uppdragen utformas tillsammans med socialtjänsten och har tydliga ramar. Vill du veta mer om vår öppenvård klicka här.

Vår inriktning

Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett hållbart förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Behandlingsuppdraget utgår från socialtjänstens vårdplan och tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandlingsinsats utifrån den unges behov och förutsättningar.

Våra metoder

Verksamheten vid Bergiusgården vilar på en miljöterapeutisk grund och vi använder oss av MI (Motiverande intervju) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. I behandlingsarbetet använder vi oss av HAP (haschprogrammet) och CPU (cannabisprogrammet ungdom) samt rehabiliteringsprogrammet A-CRA där fokus ligger på social färdighetsträning och ÅP (återfallsprevention) som syftar till att förebygga återfall i missbruk. Vi arbetar vid behov med Kriminalitetsprogram med fokus på att utmana kriminella tankar och bryta kriminella beteendemönster.

Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. Vid behov använder vi oss av metoden tejping.

För att hämta hem vår folder, tryck här.

Vi kan även ta emot uppdrag för kartläggning av missbruket för bedömning av behov av behandlingsinsatser.
Genom att erbjuda en tydlig struktur och trovärdiga relationer skapas den trygghet som behövs för ungdomarna ska kunna växa och utvecklas.

Haschavvänjningsprogrammet HAP på Bergiusgråden – så arbetar vi för hållbara resultat

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi har vidareutbildningar i miljöterapi, trauma, TMO (traumamedveten omsorg) MI, CPU, HAP, Kriminalitetsprogram, A-CRA, ÅP och Tejping (visuell gestaltning). Vi har tillgång till psykiatrikonsult och samtliga medarbetare har extern handledning.

Bergiusgårdens medarbetare Krister Kronlid har ett särskilt uppdrag som metodhandledare och föreläsare inom området gängkriminalitet. Till vardags arbetar Krister med kriminalitets- och missbruksbehandling här vid Bergiusgården och han har hållit i flera av Grynings digitala föreläsningar, bland annat den om HAP som finns ovan. Krister föreläser om missbruk och kriminalitet/gängkriminalitet både för våra ägares medlemskommuner och för övriga kommuner i Sverige. Kontakta Krister om du har frågor eller är intresserad av en föreläsning, tel 072-144 03 83 eller e-post krister.kronlid@gryning.se

Kvalitet i GryningKvalitet delaktighet kunskap

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 16-21 år ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Behandling ⋅ Utredning ⋅ Öppenvård

Bergius Väg 4, 459 31 Ljungskile

Förfrågningar

0705-14 55 07
placeringsfunktionen@gryning.se

Avdelningen

0522-201 49