Söderåsen

Målgrupp

Söderåsens behandlingshem tar emot flickor och pojkar 14-19 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarligt skolk och utagerande.

Inriktning

Vi genomför främst behandling, men har även möjlighet att ta emot kortare utredningsuppdrag vid behov eller efterfrågan. Söderåsen har åtta platser och en utslussningslägenhet. Söderåsen är uppdelad på två avdelningar som ligger på olika våningsplan i huset. Söderåsen erbjuder kvalificerad behandling med heldygnsomsorg.

Behandlingstiden är vanligtvis mellan 6-8 månader och utgår ifrån socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag som är meningsfullt och möjligt att genomföra inom ramen för uppdraget. Söderåsen strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Metoder

Söderåsens behandling vilar på miljöterapeutiskgrund med MI (Motiverande samtal) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv genom att stärka det positiva hos varje individ. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en tydlig vardagsstruktur och trygga relationer med stabila vuxna.

Vi arbetar med att hitta flexibla lösningar runt ungdomarnas komplexa problematik liksom att göra dem delaktiga i utformningen av målen för tiden på Söderåsen. Vi kartlägger även skydds- och riskfaktorer hos den unge och nätverket via Ester-bedömningar. Vi samverkar med bland annat skola, sjukvård, tandvård, ungdomsmottagning, polisen och psykiatrin.

Kompetens

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund och varierande utbildningar och erfarenhet till exempel socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagog, drogterapeut, med flera. Söderåsen har hög medarbetartäthet med personal dygnet runt och vaken nattassistent.

Kvalitet delaktighet kunskapKvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

Sandbäcksvägen 15, 542 34 Mariestad
Enhetschef Britt-Marie Holmqvist
070 405 83 11
britt-marie.holmqvist@gryning.se
Biträdande enhetschef Sanna Bondesson
073 904 40 13