Bergiusgården

Vår målgrupp

Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 16-20 år med missbruksproblematik avseende alkohol och droger. Bergiusgården har åtta platser och är beläget i utkanten av samhället Ljungskile. Vi erbjuder heldygnsomsorg och kvalificerad behandling. Ungdomarna placeras enligt SoL eller LVU.

Vår inriktning

Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett hållbart förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Behandlingsuppdraget utgår från socialtjänstens önskemål om vårdplan och tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare/god man utformar vi en individuell behandlingsinsats utifrån den unges behov och förutsättningar.

Våra metoder

Verksamheten vid Bergiusgården vilar på en miljöterapeutisk grund och vi använder oss av MI (Motiverande intervju) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. I behandlingsarbetet använder vi oss av HAP (haschprogrammet) och CPU (cannabisprogrammet ungdom), samt rehabiliteringsprogrammet A-CRA där fokus ligger på social färdighetsträning. Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. Vid behov använder vi oss av metoden tejping.
Vi kan även ta emot uppdrag för kartläggning av missbruket för bedömning av behov av behandlingsinsatser.
Genom att erbjuda en tydlig struktur och trovärdiga relationer skapas den trygghet som behövs för ungdomarna ska kunna växa och utvecklas.
Samtliga medarbetare har extern handledning.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi har vidareutbildningar i miljöterapi, trauma, MI, CPU, HAP, A-CRA  och Tejping (visuell gestaltning). Vi har tillgång till psykiatrikonsult.

Kvalitet i GryningKvalitet delaktighet kunskap

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.