Bergiusgården

Vår målgrupp

Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 14-18 år (till de fyller 19 år) med psykosocial problematik som kan handla om familjerelaterade konflikter, relationsproblematik och skolsvårigheter, tex skolk. Bergiusgården tar emot ungdomar med riskbeteende i form av begynnande kriminalitet och/eller att har provat droger.

Vår inriktning

Bergiusgården är ett behandlingshem med åtta platser. Boenderummen är fördelade på två våningsplan och uppdelat pojkar och flickor. Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett hållbart förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Behandlingsuppdraget utgår från socialtjänstens önskemål om vårdplan och tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare/god man utformar vi en individuell behandlingsinsats utifrån den unges behov och förutsättningar. Enheten har rymliga och ändamålsenliga lokaler med bl.a. gym och musikrum.

Våra metoder

Tillsammans med ungdomarna skapar vi en tydlig och förutsägbar vardag för att på så vis ge dem förutsättningar att så småningom ta ett allt större egenansvar. Då ungdomarna vistas i en mängd olika system så arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där närvaro och delaktighet är viktiga element.

Verksamheten vid Bergiusgården vilar på en miljöterapeutisk grund och vi använder oss av MI (Motiverande intervju) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. Genom att erbjuda en tydlig struktur och trovärdiga relationer skapas den trygghet som behövs för ungdomarna ska kunna växa och utvecklas. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi har vidareutbildningar i miljöterapi, trauma, MI, CPU, HAP, A-CRA  och Tejping (visuell gestaltning). Vi har tillgång till psykiatrikonsult.

Kvalitet i GryningKvalitet delaktighet kunskap

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.