Bergiusgården

Vår målgrupp

Bergiusgården tar emot pojkar och flickor 14-18 år (fram till 19 år fyllda) med psykosocial problematik och psykiatrisk tilläggsproblematik som till exempel trauma, depression och självskadebeteende samt ungdomar med beroendeproblematik och kriminalitet.

Vår inriktning

Bergiusgården är ett mindre behandlingshem med åtta platser.
Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och hens nätverk möjliggöra ett hållbart förändringsarbete i en trygg och stabil miljö. Behandlingsuppdraget utgår från socialtjänstens önskemål om vårdplan och tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare/god man utformar vi en individuell behandlingsinsats.

Våra metoder

Tillsammans med ungdomarna skapar vi en tydlig och förutsägbar vardag för att på så vis ge dem förutsättningar att så småningom ta ett allt större egenansvar. Då ungdomarna vistas i en mängd olika system så arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där närvaro och delaktighet är viktiga element.

Verksamheten vid Bergiusgården vilar på en miljöterapeutisk grund och vi använder oss av MI (Motiverande intervju) som förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. I behandlingsarbetet använder vi oss av HAP (cannabisprogrammet) ÅP (återfallsprevention) och A-CRA  som är ett rehabiliteringsprogram för personer med beroendetillstånd, där fokus ligger på social färdighetsträning och återfallsprevention.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av socionomer, beteendevetare och behandlingsassistenter. Vi har vidareutbildningar i HAP, A-CRA, miljöterapi, trauma, ART, MI och Tejping (visuell gestaltning). Samtliga medarbetare har extern handledning. Vi har tillgång till psykiatrikonsult

Kvalitet i GryningKvalitet delaktighet kunskap

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.