Trollbacken

Vår målgrupp

Trollbacken i Kungälv har två avdelningar. På den ena avdelningen tar vi emot ensamplacerade barn mellan 1 och 12 år, ofta akut. På den andra avdelningen tar vi emot familjer med barn 0-12 år. Vid syskonplaceringar kan även äldre syskon tas emot, på båda avdelningarna.

Vår inriktning

Göteborgs Stad abonnerar på tre platser för akutplacerade barn. Utöver det kan vi ta emot ytterligare två barn från andra kommuner i behov av tillfällig placering utanför hemmet eller i väntan på ledigt jourhem, familjehem eller mer långvarig HVB-placering.

Trollbacken erbjuder insatser för familjer i heldygnsvård och lägenhetsboende. Vid behov kan vi även genomföra öppenvårdsuppdrag. Vi arbetar med utrednings- och behandlingsuppdrag, omvårdnad och stöd. Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU och utformar arbetet efter socialtjänstens uppdrag. Vi utreder förälderns förmåga utifrån barnets behovsområden och beskriver barnets behov och dess förutsättningar utifrån det sammanhang barnet befinner sig i. Samspelet mellan förälder och barn står i fokus. Samverkan sker med socialtjänsten från det att uppdraget formuleras till dess att barn och familj skrivits ut och i eventuell eftervård. Utöver boende på HVB har Trollbacken tillgång till tre närliggande lägenheter, vilket ger stora möjligheter att anpassa insatserna till klienternas behov. I lägenheterna kan familjer till exempel bo under behandling eller för boende med stöd under kortare eller längre perioder.

Vi utformar och genomför alla uppdrag i nära samverkan med barn, föräldrar och socialsekreterare. Vår huvuduppgift är att utifrån socialtjänstens uppdrag och familjens mål skapa en trygg miljö där förutsättningar ges för utrednings- och förändringsarbete. Rättssäkerhet, delaktighet och transparens är centralt och fokus ligger på barnets behov och rättigheter. Vi möjliggör att barnets röst blir hörd. Målet är att klienterna ska uppleva trygghet under vistelsen på Trollbacken. Arbetet genomsyras av engagemang, respektfullt bemötande och meningsfullhet.

Våra metoder

Vi som arbetar på Trollbacken har ett systemiskt styrkebaserat förhållningssätt med fokus på interaktion och kommunikation. Vi har en miljöterapeutisk grund och en bred teoretisk kompetens. Vi arbetar med metoder som till exempel BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte Meo, Tejping och Trappan. I samtalsrum har vi en envägsspegel som gör att vi kan arbeta både med reflekterande team och möjliggöra svåra möten. Sandlåda finns där vi bland annat arbetar med BoF. Där det lämpar sig använder vi också filmkamera i vårt arbete. Vi strävar alltid efter att göra alla klienter oavsett ålder så delaktiga som möjligt i det som sker på Trollbacken.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger. Många har vidareutbildning inom systemiskt förhållningssätt, miljöterapi eller familjeterapi. Bland medarbetarna finns också kompetens i Tejping, BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte Meo, Trappan och PYC (Parenting Young Children). Psykologkonsult finns knuten till Trollbacken och vi samverkar med vårdcentraler och BVC i Kungälv.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

 

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt ⋅ HVB  0-12 år med eller utan föräldrar ⋅ Utredning ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Olserödsgatan 67, 442 42 Kungälv
0303-187 00
0303-120 50
0303-190 30

Enhetschef Malin Johannesson

malin.johannesson@gryning.se