Trollbacken

Vår målgrupp

Trollbacken erbjuder insatser för ensamplacerade barn och familjer i heldygnsvård och lägenhetsboende. På Älvan tar vi emot ensamplacerade barn mellan 1 och 12 år, ofta akut och på Alven tar vi emot familjer med barn 0-12 år. Vid syskonplaceringar kan även äldre syskon tas emot, på båda avdelningarna. Vi har stora möjligheter till flexibla lösningar både inom Trollbackens egen verksamhet och i samverkan med Grynings övriga enheter, vilket uppskattas av socialtjänsten.

Göteborgs Stad abonnerar på tre platser för akut, placerade barn. Utöver det kan vi ta emot ytterligare två barn från andra kommuner i behov av tillfällig placering utanför hemmet eller i väntan på ledigt jourhem, familjehem eller mer långvarig HVB-placering.

Vår inriktning

Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU och utformar arbetet efter socialtjänstens uppdrag. Vi ligger avskilt med naturen runt hörnet men nära kollektivtrafik. Inom Trollbackens område finns det möjlighet för barnen att ha en aktiv fritid. Centrala Kungälv med vårdcentral, apotek, bibliotek och shoppingcenter ligger på promenad- och cykelavstånd.

Älvan – På Älvan tar vi emot ensamplacerade barn akut, dygnet runt. Vi utformar uppdraget så att det passar det enskilda barnet såsom krishantering, stöd och omsorg i vardagen. Vi har stor erfarenhet av att med kort varsel samverka med sjukvård, polis och andra instanser.

Alven – På familjeavdelningen Alven utreder vi förälderns förmåga utifrån barnets olika behovsområden samt beskriver barnets behov och dess förutsättningar. Vi har också lång erfarenhet att arbeta med behandlingsuppdrag och förändringsarbete när det gäller utmaningar i föräldrarollen.

Lägenheter – Utöver boende på HVB har Trollbacken tillgång till tre närliggande lägenheter, vilket ger stora möjligheter att anpassa insatserna till klienternas behov. I lägenheterna kan familjer till exempel bo under utredning, behandling eller för boende med stöd under kortare eller längre perioder.

Vi utformar och genomför alltid alla uppdrag i nära samverkan med barn, föräldrar och socialtjänst. För barn och vuxna skapar vi, utifrån socialtjänstens uppdrag och klientens mål, en trygg miljö där förutsättningar ges för utrednings- och förändringsarbete.

Våra metoder

Vi som arbetar på Trollbacken har ett systemiskt styrkebaserat förhållningssätt med fokus på interaktion och kommunikation. Vi har en miljöterapeutisk grund och en bred teoretisk kompetens. Vi arbetar med metoder som till exempel BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte Meo, Tejping och Trappan. I samtalsrum har vi en envägsspegel som gör att vi kan arbeta både med reflekterande team och möjliggöra svåra möten. Där det lämpar sig använder vi också filmkamera i vårt arbete.
Vi arbetar också utifrån TMO (Traumamedveten omsorg) vilket är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att kunna möta traumarelaterade behov hos barn.

Vår kompetens

Våra medarbetare har relevant högskoleutbildning. Många har vidareutbildning inom systemiskt förhållningssätt, miljöterapi eller familjeterapi. Bland medarbetarna finns också kompetens i Tejping, BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte Meo, Trappan, TMO (Traumamedveten omsorg) och PYC (Parenting Young Children). Psykiatrikonsult finns knuten till Gryning och vi samverkar med vårdcentraler och BVC i Kungälv. Vi har också ett samarbete med Johan Melander Hagborg, leg psykolog och verksam vid mottagningen Bojen samt universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt ⋅ HVB  0-12 år med eller utan föräldrar ⋅ Utredning ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Olserödsgatan 67, 442 42 Kungälv
0303-187 00

Biträdande enhetschef Camilla Sandelklint

070-293 81 44
camilla.sandelklint@gryning.se

Enhetschef Malin Johannesson

malin.johannesson@gryning.se