Trollbacken

Vår målgrupp

Trollbacken erbjuder insatser för ensamplacerade barn och familjer i heldygnsvård och lägenhetsboende. Vi tar emot ensamplacerade barn mellan 0 och 12 år, ofta akut, samt  familjer med barn 0-12 år. Då syskon placeras kan även äldre syskon tas emot. Vi har stora möjligheter till flexibla lösningar både inom Trollbackens egen verksamhet och i samverkan med Grynings övriga enheter, vilket uppskattas av socialtjänsten.

Göteborgs Stad abonnerar på tre platser för akut placering av barn. Utöver det kan vi ta emot ytterligare barn från samtliga kommuner i behov av tillfällig placering utanför hemmet eller i väntan på ledigt jourhem, familjehem eller mer långvarig HVB-placering.

Mer information att ladda ner/skriva ut för Göteborgs Stad finns här
Mer information att ladda ner/skriva ut för övriga kommuner finns här

Vår inriktning

Vi tar emot placeringar både enligt SoL och LVU och utformar arbetet efter socialtjänstens uppdrag. Vi ligger avskilt med naturen runt hörnet men nära kollektivtrafik. Inom Trollbackens område finns det möjlighet för barnen att ha en aktiv fritid. Centrala Kungälv med vårdcentral, apotek, bibliotek och shoppingcenter ligger på promenad- och cykelavstånd.

Vi tar emot ensamplacerade barn akut, dygnet runt. Vi utformar uppdraget så att det passar det enskilda barnet såsom krishantering, stöd och omsorg i vardagen. Vi har stor erfarenhet av att med kort varsel samverka med sjukvård, polis och andra instanser.

I familjer utreder vi förälderns förmåga utifrån barnets olika behovsområden samt beskriver barnets behov. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med behandlingsuppdrag och förändringsarbete när det gäller utmaningar i föräldrarollen.

Vi utformar och genomför alltid alla uppdrag i nära samverkan med barn, föräldrar och socialtjänst. För barn och vuxna skapar vi, utifrån socialtjänstens uppdrag och klientens mål, en trygg miljö där förutsättningar ges för utrednings- och förändringsarbete.

Lägenheter – Utöver boende på HVB har Trollbacken tillgång till tre närliggande lägenheter, vilket ger stora möjligheter att anpassa insatserna till klienternas behov. I lägenheterna kan familjer till exempel bo under utredning, behandling eller för boende med stöd under kortare eller längre perioder.

Våra metoder

Vi arbetar med metoderna BoF (Barnorienterad familjeterapi), Marte MeoTejping, CoS (Circle of Security), PYC (Parenting Young Children), Repulse och Trappan. Vi arbetar också utifrån TMO (Traumamedveten omsorg) vilket är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att kunna möta traumarelaterade behov hos barn. I samtalsrum har vi en envägsspegel som gör att vi kan arbeta både med reflekterande team och möjliggöra svåra möten. Där det lämpar sig använder vi också filmkamera i vårt arbete.

Psykiatrikonsult finns knuten till Gryning och vi samverkar med vårdcentraler och BVC i Kungälv.

Vår kompetens

Våra medarbetare har relevant högskoleutbildning. Vi har en miljöterapeutisk grund och en bred teoretisk kompetens. Många har vidareutbildning inom systemiskt förhållningssätt med fokus på interaktion och kommunikation, miljöterapi eller familjeterapi, samt de under ovan rubrik nämnda fortbildningarna inom BoF, Marte Meo, Tejping, Trappan, TMO, CoS och Repulse.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt ⋅ HVB  0-12 år med eller utan föräldrar ⋅ Utredning ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Olserödsgatan 67, 442 42 Kungälv
0303-187 00

Förfrågningar

0303-187 00
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-588 84 11