Sparregården

Vår målgrupp

Målgruppen för Sparregårdens behandlingshem är ungdomar 12-18 år. Vi tar emot ungdomar med psykosociala problem, psykiatrisk tilläggsproblematik, trauma, relationsproblem och skolproblem.

Ovandalens resursboende ingår som en del i Sparregårdens verksamhet. Målgruppen är unga vuxna från 18 år som kan klara sin vardag relativt bra, men som behöver hjälp och stöd av vuxen runt vissa situationer.

Vår inriktning

Sparregården bedriver heldygnsvård för ungdomar utifrån behandlingsuppdrag. Vi strävar efter att möta ungdomen och dennes familj med ett flexibelt förhållningssätt som ger oss möjlighet att hitta individuella lösningar. Tydlighet, trygghet, delaktighet och relationsbyggande är ledord i vår verksamhet. Vi har en egen skola knuten till verksamheten, huvudman är Vänersborgs kommun. Vårt mål är att möjliggöra förändring och utveckling för ungdomarna som bor på Sparregården genom en tillrättalagd miljö. Genomförandeplan upprättar vi utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden tillsammans med socialtjänst och i samråd med ungdomen och familjen.

Ovandalen består av fyra ungdomslägenheter som ligger nära Sparregården där medarbetare finns dygnet runt. Ungdomarna har kontaktpersoner som de träffar regelbundet. De unga vuxna som kommer till oss har behov av vuxenstöd men kan skjuta upp behoven till avtalade tider. Vi strävar efter att de unga som placeras på Ovandalen på sikt ska klara av ett eget boende. Vi arbetar via genomförandeplan som upprättas tillsammans med den boende och socialtjänst.

Våra metoder

Vår verksamhet är miljöterapeutisk, vilket innebär att vi erbjuder en tydlig, förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Tydliga strukturer och innehållsmässigt trovärdiga relationer med våra medarbetare innebär att ungdomen kan utveckla större självständighet och social kompetens. Familjearbetet är systemorienterat och problemlösningsfokuserat. Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. Skola eller annan daglig sysselsättning är en förutsättning för gott resultat och erbjuds via kommunala kanaler. Sparregården har samarbete med BUP i Vänersborg.

Mycket av stödet till de boende på Ovandalen består av förmedling av relevant vardagskunskap och stöd i vardagen vid kontakter med olika myndigheter och liknande. Utöver personlig kontakt har vi även telefonkontakt med den boende varje dag. Vi använder oss också av ”Hitta rätt”, ett informationsmaterial som främst vänder sig till ensamkommande ungdomar.

Vår kompetens

Majoriteten av medarbetargruppen är högskoleutbildad och vi har lång erfarenhet av behandlingsarbete. Alla medarbetare är utbildade inom miljöterapi och i gruppen finns även kompetens inom familjearbete, interaktionistiskt förändringsarbete, systemiskt nätverksarbete, psykisk ohälsa, trauma och kognitiva metoder. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 12-18 år ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Slussvägen 9, 462 54 Vänersborg

Förfrågningar

0521-127 64

Enhetschef Anna Lind

0739-40 55 10
anna.lind@gryning.se