Sparregården

Vår målgrupp

Målgruppen för Sparregårdens behandlingshem är ungdomar 12-18 år. Vi tar emot ungdomar med psykosociala problem, psykiatrisk tilläggsproblematik, trauma, relationsproblem och skolproblem.

Vår inriktning

Sparregården bedriver heldygnsvård för ungdomar utifrån behandlingsuppdrag. Vi strävar efter att möta ungdomen och dennes familj med ett flexibelt förhållningssätt som ger oss möjlighet att hitta individuella lösningar. Tydlighet, trygghet, delaktighet och relationsbyggande är ledord i vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete med en högstadieskolas särskilda undervisningsgrupp för ungdomar med stort behov av stöd i skolan.

Vårt mål är att möjliggöra förändring och utveckling för ungdomarna som bor på Sparregården genom en tillrättalagd miljö. Genomförandeplan upprättar vi utifrån BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden tillsammans med socialtjänst och i samråd med ungdomen och familjen.

Våra metoder

Vår verksamhet är miljöterapeutisk, vilket innebär att vi erbjuder en tydlig, förutsägbar miljö med återkommande rutiner. Tydliga strukturer och innehållsmässigt trovärdiga relationer med våra medarbetare innebär att ungdomen kan utveckla större självständighet och social kompetens. Familjearbetet är systemorienterat och problemlösningsfokuserat. Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket. Skola eller annan daglig sysselsättning är en förutsättning för gott resultat och erbjuds via kommunala kanaler. Sparregården har samarbete med BUP i Vänersborg.

Vår kompetens

Majoriteten av medarbetargruppen är högskoleutbildad och vi har lång erfarenhet av behandlingsarbete. Alla medarbetare är utbildade inom miljöterapi och i gruppen finns även kompetens inom familjearbete, interaktionistiskt förändringsarbete, systemiskt nätverksarbete, psykisk ohälsa, trauma och kognitiva metoder. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.