Resursteamet Alingsås

Vår målgrupp

– Familjer med hemmavarande ungdomar erbjuds familjebehandling i öppenvård.

– Ungdomar 16-23 år erbjuds träningslägenheter med stöd och behandling.

Vår inriktning

Familjebehandling:
Resursteamets ambition är att förbättra familjemedlemmarnas kommunikation och samspel samt att synliggöra familjemönster och skapa en gemensam förståelse. Familjesamtalen bedrivs i familjens hem alternativt i Resursteamets lokaler. Vi anpassar behandlingsinsatsen utifrån familjens behov och möjligheter. Vi bjuder in viktiga personer i nätverket till samtal om så önskas.

Stödboende i träningslägenhet:
Resursteamet erbjuder träningsboende för ungdomar med psykosocial- och/eller psykiatrisk problematik samt för ungdomar med normbrytande beteende såsom begynnande kriminalitet och/eller missbruk. Inför en eventuell placering genomförs en kartläggningsperiod om fem veckor.

Syftet är att bygga allians, skapa trygghet, samla information samt att minska risken för sammanbrott. Under kartläggningen läggs grunden för det kommande behandlingsarbetet. Ungdomen har två familjebehandlare. Utöver att ha samtal stöttar de i kontakten med myndigheter och andra viktiga aktörer samt arbetar för att ungdomen har någon form av sysselsättning. Resursteamets träningsboende fungerar som referensboende.

Våra metoder

Resursteamets behandlingsarbete har psykodynamisk och systemteoretisk grund. Vi arbetar miljöterapeutiskt och erbjuder både samtal och praktiskt stöd. Insatsen är målinriktad och styrs av familjens/ungdomens behov och utifrån socialtjänstens uppdrag.
Resursteamet har hög tillgänglighet och telefonjour dygnet runt.

Vår kompetens

Våra familjebehandlare är erfarna socionomer och socialpedagoger. I arbetsgruppen finns kompetens i form av vidareutbildningar som psykoterapi med inriktning ungdom/unga vuxna, familjeterapi, KBT, FFT, systemteori, MI, miljöterapi, Art, FIT samt föräldrautbildningen Active parenting.

Resursteamet har tillgång till konsultläkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomspsykiatri. Familjebehandlarna har metodhandledning och extern processhandledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Öppenvård 16-23 år ⋅ Träningslägenheter med stöd och behandling ⋅ Behandling

Göteborgsvägen 16, 441 42 Alingsås

Förfrågningar

031-26 10 36
placeringsfunktionen@gryning.se