Ramnås utrednings- och behandlingshem

Vår målgrupp

Ramnås tar emot ungdomar 15-19 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, skoproblematik och utagerande.

Vår inriktning

Vi genomför utredning och behandling. Vi kan ta emot ungdomar med kort varsel och vi har vaken nattpersonal. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och familjen tar vi fram ett uppdrag som är möjligt att genomföra inom ramen för MSMT. Vårt mål är förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel.

Behandlingsuppdragen är vanligtvis två till sex månader med tydliga överordnade mål och delmål. Utredningar som utförs bygger på systemisk teori och pågår under cirka tio veckor.

Våra metoder

Vi arbetar utifrån MSMT (Multisystemisk miljöterapi). MSMT bygger på MST:s principer om behandlingsintegritet, korta målstyrda behandlingsinsatser med fokus på ungdomens beteende. Basen är miljöterapi med en strukturerad och förutsägbar vardag. Vi använder oss också av socialekologisk teori och social inlärningsteori samt MI (Motiverande intervju) och familjesamtal. Vi utför ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unge och nätverket.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp har olika bakgrund samt varierande utbildningar och erfarenhet såsom beteendevetare, socionom, fritidsledare och behandlingsassistenter. Flera av oss har vidareutbildningar i miljöterapi, familjeterapi och MI. Särskild kompetens som finns är steg 1-kompetens. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer ESTER på Ramnås här. (länk öppnas i nytt fönster).