Ramnås

Vår målgrupp

Ramnås tar emot ungdomar 15-19 år med normbrytande beteenden som narkotikamissbruk, kriminalitet, allvarlig skolproblematik och utagerande. Ramnås ligger i Borås och har totalt åtta platser samt en utslussningslägenhet för ungdomar mellan 16 och 20 år.

Vår inriktning

Vi genomför behandlingsuppdrag och psykosociala utredningar. Vi tar också emot korttidsplaceringar med kort varsel för bedömning om vidare placering.Registreringsbevis för MSMT
Ramnås arbetar enligt Multi Systemisk Miljöterapi (MSMT) som är ett målstyrt och strukturerat program, där klienten tillsammans med sin kontaktperson bland annat arbetar med delmål för att få insikt kring sitt beteende och för att få ”verktyg” för att använda sina resurser på ett mer gynnsamt vis, så väl individuellt som i sociala sammanhang.

Utredningsuppdrag på Ramnås

Våra utredningar bygger på systemisk teori och tar cirka tio-tolv veckor.
Med utgångspunkt i BBIC (Barnets behov i centrum) utifrån det specifika uppdraget från socialtjänsten och tillsammans med klienten och familjen utformar vi ett individuellt uppdrag som är möjligt att genomföra inom ramen för MSMT.

En utredningsplacering syftar till att besvara frågeställningar kring klientens och hens familj gällande exempelvis historik, anknytning, beteendeproblematik, trauma, begåvning, hälsa och behov, för att kunna rekommendera vilka eventuella fortsatta insatser som kan vara lämpliga.

Varje klient har ett team kring sig som består av tre-fyra behandlingsmedarbetare, en behandlingspedagog, en utredningshandläggare och en psykolog (vid behov av psykologutredning) som aktivt arbetar med och ansvarar för ärendet. Utifrån socialtjänstens uppdrag planerar och utför teamet bland annat ESTER-intervjuer, observationer, interventioner, KP-samtal, motivationssamtal (MI) och hembesök för att kunna samla kunskap. Som ansvarig socialsekreterare har du under placeringstiden löpande kontakt med Ramnås. I mitten av placeringstiden bokas ett så kallat mittenmöte där en utvärdering av arbetet hittills görs. Här diskuterar vi framsteg och hinder, eventuella nya eller tidigare okända riskfaktorer som uppkommit, prognoser och indikationer som är viktiga för uppdragsgivaren att känna till.

I slutet på placeringen går vi tillsammans med uppdragsgivare och eventuellt klientens familj grundligt igenom utredningen i sin helhet.
Vårt mål är att ge uppdragsgivaren ett gediget beslutsunderlag och bidra med ny kunskap och nya idéer.

Behandlingsuppdrag

Ett behandlingsuppdrag inleds alltid med en utrednings/bedömningsplacering på två till tre månader då det genomförs en gedigen kartläggning. Under den perioden kartläggs klientens remitterade problematik samt skydd och risker både hos klient och klientens system (familj). Dessutom får klienten initialt förstärkta insatser för att bli drogfri och när drogfrihet har uppnåtts, skola eller praktik är påbörjad och hen är delaktig i kontaktsamtalen påbörjas planering för ett mer strategiskt förändringsarbete. Alla medarbetare har lång erfarenhet av målgruppen samt utbildning i MI, MSMT, miljöterapi och ESTER.

Fokus i förändringsarbetet är de risker och skyddsfaktorer som framkommit under kartläggningsfasen. På våra möten under placeringen samlas familjesystemet, tillsammans med socialsekreterare och behandlingsansvariga på Ramnås, för att utforma, revidera, utvärdera etc. överordnade och mätbara mål. ESTER-bedömningen kommer att vara vägledande för att åskådliggöra inom vilka förändringsbara faktorer som behandlingsinsatser behöver sättas in. Dessa interventioner kommer sedan att utvärderas löpande under placeringstiden genom ett antal uppföljande ESTER-bedömningar. Ramnås arbetar med klientens system genom familjebehandling, där föräldrar och eventuellt syskon eller andra centrala personer i systemet regelbundet träffar behandlingsansvarig för att samtala kring anknytning och eventuella mönster som vidmakthåller problembeteenden. Familjesamtalen ökar möjligheten för att behandlingsarbetet blir generaliserbart så att familjen kan vidmakthålla och stabilisera förändringsarbetet.
Under behandlingsplaceringen fortsätter klienten sin sysselsättning i form av skola eller praktik och en individuell fritidssysselsättning.

Korttidsplacering

Placeringen varar max två veckor med primärt syfte att ge uppdragsgivaren tid för bedömning av vidare insatser. Vårt uppdrag är främst fokuserat på klientens trygghet och omsorg och att möjliggöra för socialtjänstmöten och övrig kommunikation.
Anledning till en korttidsplacering kan även vara att bryta ett negativt mönster alternativt erbjuda skydd, omplacering mellan HVB-hem eller i väntan på en mer långsiktig lösning.

Kontakt

⋅ HVB 15-19 år ⋅ Utredning ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Behandling

Sveagatan 21, 504 39 Borås

Förfrågningar

072-016 57 48 och 070-780 22 31
placeringsfunktionen@gryning.se

Ramnås direkt

033-12 79 60

Enhetschef

070-780 22 31