Lyran

Vår målgrupp

Lyran tar emot ensamkommande barn och ungdomar i åldern 14-18 år som befinner sig i asylprocess eller har fått uppehållstillstånd. Ofta har ungdomarna ett större omvårdnadsbehov och/eller behöver ett mindre sammanhang än det som kan erbjudas inom ramen för ordinarie boenden för ensamkommande. Det större omvårdnadsbehovet kan bero på psykosociala faktorer, psykisk ohälsa, att ungdomen testat droger eller att tidigare placeringar inte fungerat. Vi har även möjlighet att ta emot ungdomar över 18 år i våra lägenheter. Lyrans egna lägenheter samt Grynings verksamhet runt om i länet, ger möjlighet till att vid behov utforma anpassade vårdkedjor för våra ungdomar.

Inriktning och mål

Lyrans boende startades 2011 och vår boendetid är från tre månader till tre år. Placering är möjlig i nära anslutning till förfrågan om plats och vi har vaken nattpersonal.

Våra metoder

Vi lägger stor vikt på att ge den unge ett adekvat vuxenstöd och att skapa en välfungerande vardag där hörnstenarna är skolgång, fritid och andra friskfaktorer. Vi har läxläsning fem dagar i veckan. Lyrans boende har ett nära samarbete med placerande socialtjänst, gode män, skola, sjukvård och fritidsföreningar och lokalsamhället i stort. I relation, vardagssituationer, samspel, samtal med kontaktpersonerna, enskilt och i grupp finns integrationsarbete inkluderat. Vi arbetar även med integrationsmaterialet Hitta rätt, främst individuellt men även i grupp.

Vårt boende präglas av miljöterapeutiskt arbete och lågaffektivt bemötande. Vår primära uppgift är att genom tydliga strukturer och trovärdiga relationer ge ungdomarna möjlighet att arbeta med sin utveckling och integration i det svenska samhället.

Gryning har en konsulterande psykiater som Lyran använder vid behov för att kunna ge rätt stöd och bemötande för de ungdomar som bär svåra trauman. Vi har även ett nära samarbete med till exempel BUP och vårdcentral.

Vår kompetens

Arbetsgruppen adekvat högskoleutbildning och flera har vidareutbildning. Samtliga medarbetare är utbildade i miljöterapi samt sexuell och reproduktiv hälsa. De flesta medarbetarna har MI-utbildning och i personalgruppen talas det cirka tio språk. Vi har kontinuerlig handledning och utbildning inom området och vi har lång erfarenhet av arbete med ungdomar. Lyrans boende har en hög personaltäthet och förutom enhetschef och biträdande enhetschef består arbetsgruppen av tio ungdomsassistenter och en ungdomssekreterare.

Kvalitetsuppföljning

Verksamheten utvärderas regelbundet genom enkäter till de boende, handläggare samt gode män. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade besök vid samtliga Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB ⋅ Integrationsboende ⋅ Ensamkommande 14-18 år ⋅ Lägenhetsboende 16-20 år

Marks kommun

Förfrågningar

0733-96 09 33

Enhetschef – Zeljko Vidakovic

zeljko.vidakovic@gryning.se