Lyran

Vår målgrupp

Lyrans verksamhet bedrivs i satellitlägenheter inom kommunerna Borås, Svenljunga och Mark. Vi tar emot ungdomar, unga vuxna och familjer från hela landet.

Inom ramen för vårt tillstånd erbjuder vi stödboende i lägenheter för ungdomar från 16 år. När det gäller äldre klienter och familjer i behov av insatser tar vi emot utanför tillståndsplikt, i tätt samarbete med Grynings övriga enheter och andra externa parter. Det innebär stora möjligheter till flexibla lösningar, där vi använder all Grynings spetskompetens, utifrån socialtjänstens uppdrag.
Vi har en upparbetad kontakt med skolor i närheten och kan, om behov finns, erbjuda plats på skola för obruten skolgång i den mån det är möjligt.

Vi kan erbjuda unga vuxna och vuxna som lever i en problematisk eller konfliktfylld miljö boende med stöd i olika nivåer, till exempel frivillig provtagning, stödinsatser för att upprätthålla drogfrihet, insatser mot våld i nära relation och ADL.
När det gäller familjer erbjuder vi vardagligt stöd, utredning eller skydd om det finns en hotbild i hemmiljön.

Inriktning och mål

Vi anpassar placeringsform och grad av stöd individuellt utifrån de behov som ska tillgodoses. Genom våra flexibla lösningar kan vi öka eller minska insatserna under pågående placering. Detta kommer vi överens om under placeringen.
Några exempel:

• Placerad pojke, 16 år med aktivt, lågintensivt drogmissbruk av cannabis, placerades på Lyran. Lyran skötte om det vardagliga inklusive provtagning. Behandling genomfördes av Götateamet i Göteborg och pojken kördes dit 1-2 ggr/vecka av Lyrans personal.

• Familj placerades på Lyran och utreddes av personal från Boda Familjecentrum som kom till familjens lägenhet och utförde utredningsarbetet.

• Placerad flicka 16 år, med olika former av självskadebeteende fick stöd i vardagen genom veckovisa kognitiva stödsamtal av personal på Lyran. Även nätverksarbete med familjen förekom och personal från andra enheter blev involverade.

Vi fokuserar på vad som fungerar och har en rak och öppen dialog med placerande socialtjänst. I de fall inga framsteg kan ses och om klienten inte uppvisar förbättring inom en viss tid rekommenderar vi att socialtjänsten att se över möjligheterna till vård i annan form.

Våra metoder

Vi lägger stor vikt på att ge ett adekvat stöd och att skapa en välfungerande vardag för de klienter som bor på Lyran. Vårt boende präglas av miljöterapeutiskt arbete, salutogent perspektiv och lågaffektivt bemötande.

Vår kompetens

Personal på Lyran kan bland annat, bedriva kognitiva samtal, lösningsfokuserade samtal. Personalen är utbildade socionomer, behandlingspedagoger eller socialpedagoger. Vid behov finns möjlighet att ta hjälp av personal på andra enheter till exempel familjeterapeuter, utredare med mera. Vi har möjlighet att använda oss av bedömningsinstrument som ASI (Addiction Severity Index), ESTER (Evidensbaserad Strukturerad Bedömning av Risk och skyddsfaktorer).

Kvalitetsuppföljning

Vi utvärderar regelbundet verksamheten genom enkäter till de boende, handläggare samt gode män. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade besök vid samtliga Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Lägenhetsboende 16-21 år

Skenevägen 2, 511 31 Örby

Förfrågningar

0733-96 09 33
placeringsfunktionen@gryning.se