Kristinedal

Vår målgrupp

Kristinedals barn- och familjeverksamhet tar emot familjer med barn och ensamplacerade barn 9-14 år i behov av behandlings-, stöd- eller utredningsinsatser. Svårigheter hos barnen kan vara olika former av psykosocial problematik såsom anknytningsstörningar, samspelssvårigheter och trauman. Neuropsykiatrisk problematik är också vanligt förekommande. Kristinedals läge är mitt i naturen omgivet av skog och sjö med många möjligheter till både aktiviteter och lugn.

Vår inriktning

Kristinedals barnverksamhet erbjuder heldygnsvård med vaken natt. Vi genomför individuellt anpassade behandlings-, utrednings- och omvårdnadsinsatser. Vi kan även erbjuda öppenvård och eftervård. Vi säkerställer förutsättningar till barnets möjligheter till förändring, lärande, utveckling, positiv självbild och utvecklad social kompetens genom att bemöta med trygghet, omsorg och mentalisering .

Familjeverksamheten erbjuder heldygnsvård, lägenhetsboende med stöd eller öppenvård för familjer. Lösningar anpassas individuellt utifrån familjernas och uppdragsgivarens behov och önskemål. Uppdrag som tas emot vid placering av familj kan exempelvis vara behandlings-, omvårdnads- utredningsinsatser rörande relationer, samspel och föräldraförmåga.

Våra metoder

I behandlingsarbetet med de ensamplacerande barnen tillämpar vi ett miljöterapeutiskt organisations- och arbetssätt med ett psykodynamiskt perspektiv där varje barn bemöts utifrån sina personliga behov och förutsättningar. Vid utredningar kan metoderna bestå av strukturerade intervjuer, dagliga observationer, kartläggning av samspel och behov.

Både utredning och behandling sker i mycket nära samarbete med socialtjänsten. Vi arbetar främst med miljö- och familjeterapeutiska metoder och våra utgångspunkter är utvecklingspsykologi samt anknytnings- och systemteori. Behandling kan handla om att stärka föräldraförmågan genom ett aktivt deltagande i familjens vardagssituationer. Vi kan arbeta med att synliggöra samspelet mellan familjemedlemmarna för att gynna förändring i positiv riktning. Individuella möten med barnen innehållande lek och samtal är också möjligt. Vi arbetar gärna med familjens hela nätverk.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildad socialpedagog, lärare, socionom och beteendevetare samt medarbetare med andra utbildningar. Alla medarbetare har traumautbildning och flera av oss har vidareutbildning i miljöterapi, familjeterapi, BoF (Barnorienterad familjeterapi), MITejping och TEACCH.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 9-14 år med eller utan föräldrar ⋅ Utredningar ⋅ Behandling ⋅ Lägenhetsboende

Kristinedal, 662 95 Fengersfors

Förfrågningar

0532-78 47 30

Enhetschef Ingela Knape

070-555 84 81
ingela.knape@gryning.se