Hagen behandlingshem

Vår målgrupp

Hagens behandlingshem är beläget i Kullavik i två hus. Avdelningarna Nederhus och Överhus erbjuder behandling med heldygnsomsorg, kommunal skola i närområdet, gymnasieskola i Kungsbacka och kvalificerat familjearbete för barn 9-14 år och ungdomar 14-18 år.

Vår inriktning

Barn 9-14 år
Nederhuset erbjuder barn, med omfattande relationsproblematik, allvarliga beteendestörningar eller neuropsykiatriska diagnoser samt svårigheter att fungera i grupp och i skola, behandling och/eller kartläggning med heldygnsomsorg, och familjearbete. Vi har ett tätt samarbete med den kommunala skolan som finns på gång- och cykelavstånd.

Ungdomar 14-18 år
Överhuset erbjuder ungdomar 14-18 år med familje- och skolrelaterad problematik behandling med heldygnsomsorg. Vi  samarbetar med den kommunala skolan i närområdet och gymnasieskolan i Kungsbacka. Ungdomarna har ofta en konfliktfylld relation till familj, nätverk eller skola och en tidsbegränsad institutionsplacering är nödvändig. Unga med utagerande beteende eller i riskzonen för att hamna i kriminalitet och droganvändning är exempel på problemområden där vi kan tillhandahålla strukturerad, kvalificerad behandling och familjearbete.

Stödboende för ungdomar 16-20 år
Hagen Supportboende erbjuder ungdomar 16-20 år kvalificerat stödboende i egen lägenhet, med daglig kontakt och möjlig tillgång till personal dygnet runt. Stödet består i att behandlingspersonal tillsammans med den unge och uppdragsgivaren, utifrån genomförandeplan, utvecklar och tränar färdigheter i att sköta en egen bostad, ekonomi och daglig sysselsättning. I kontaktpersonens uppdrag ingår också att tillsammans med den unge göra en budget med målet att täcka behov av mat, kläder, hygien, fritid och hyra. Den unge får stöd i kontakt med skola, myndigheter och andra viktiga aktörer i syfte att planera för fortsatt utbildning eller sysselsättning. Hagen Supportboende erbjuder även utslussningslägenheter för de ungdomar som bott på Hagen.

Våra metoder

Registreringsbevis för MSMTVi arbetar med MSMT (Multisystemisk miljöterapi). MSMT bygger på MST:s (Multisystemisk terapi) principer om behandlingsintegritet och korta målstyrda behandlingsinsatser (max 6-8 månader) med fokus på ungdomens beteende. Behandlingsmodellen är miljöterapeutisk i ett utvecklingspsykologiskt och systemteoretiskt perspektiv. Genom att erbjuda en fast struktur och trovärdiga relationer skapas den trygghet som behövs för att barnen och ungdomarna ska kunna växa och utvecklas. Vi använder oss även av socialekologisk teori och social inlärningsteori. Vi gör ESTER-bedömning för kartläggning av risk- och skyddsfaktorer hos den unga personen och nätverket.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade inom beteendevetenskap, exempelvis socionomer, socialpedagoger och fritidspedagoger. Vi har även kompetens inom familjeterapi, FFT (Funktionell familjeterapi), BBIC (Barnens behov i centrum) samt rePULSE. Den samlade kompetensen kännetecknar institutionens särart inom HVB. Kombinationen behandling och regelrätt undervisning inom ramen för en och samma institution är ovanlig. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerligt planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer om ESTER här (länk öppnas i nytt fönster).

Kontakt

⋅ HVB 9-14 år – HVB 14-18 år ⋅ Behandling
⋅ Lägenhetsboende 16-20 år

Kullaviks konvaljväg 16, 429 22 Kullavik

Förfrågningar
Avdelning Nederhuset 9-14 år

0703-20 93 31

Förfrågningar
Avdelning Överhuset 14-18 år

031-93 19 95

Förfrågningar allmänt

031-93 19 95
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-780 22 02