Götateamet

Vår målgrupp

Götateamet är ett öppenvårdsteam som arbetar med missbruk/beroende i Göteborg och kranskommuner. Götateamets målgrupp är ungdomar från 13 år och uppåt samt unga vuxna med beroendeproblem och deras familjer/nätverk. Vi erbjuder hemmabaserad öppenvård och arbetar med motivation, utredning och behandling. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten.

Vår inriktning

Vårt mål är att stärka ungdomens och familjens resurser och att ungdomen ska nå drogfrihet. En stor del av behandlingen består i att skapa delaktighet genom att involvera familj och nätverk.

Götateamet erbjuder;
• Samtalsbehandling för ungdomar/vuxna
• Familjebehandling
• Föräldrastöd
• Psykosocial utredning där ASI kan ingå
• Lägenhetsboende
• Eftervård i anslutning till exempelvis institutionsplacering
• Motivation/behandling i samband med ungdomskontrakt
• Att finnas med i glappet mellan till exempel abstinensbehandling och institutionsplacering. Vi arbetar då intensivt och fokuserar på motivationssamtal för att hindra att beroendet och sociala samt hälsomässiga problem tilltar.

Enskilda program;

  • CRA (Community Reinforcement Approach) 12 veckor
  • Återfallsprevention 8 veckor
  • HAP (Haschavvänjnings-programmet) 8 veckor

Så här kan en insats se ut:
• Individuella samtal 1-3 gånger/vecka i hemmet, i samtalsrum eller på annan lämplig plats. Fokus på droger/drogfrihet, psykisk och fysisk hälsa, sysselsättning och fritid
• Familjesamtal en gång/vecka i hemmet, oftare vid behov
• Enskilda samtal med föräldrar efter önskemål
• Beredskapstelefon dygnet runt
• Behjälpliga i kontakt med exempelvis skola, praktikplats, arbetsplats eller sjukvård
• Två familjebehandlare
• Ordinarie behandlingstid sex månader med möjlighet till förlängning

Götateamet har stor möjlighet att anpassa behandlingen efter individens behov. Vårt mål är att stärka ungdomens och familjens resurser och att ungdomen ska nå drogfrihet. En stor del av behandlingen består i att skapa delaktighet genom att involvera familj och nätverk. Vi har en hög tillgänglighet via telefon och vi anpassar möten utifrån familjens behov när det gäller tid och plats. Familjesamtal brukar ske i hemmen. Götateamet har ett samarbete med avdelning 306 Unga Vuxna och Mini-Maria i Göteborg.

Vi kan även vara behjälpliga när det gäller psykosociala utredningar. För personer över 20 år som klarar boende i egen lägenhet, kan Götateamet erbjuda eftervård inom ramen för Grynings lägenhetslösningar.

Våra metoder

Götateamet följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt och använder oss av kognitiva metoder som till exempel:
MI (Motiverande intervju)
ÅP (Återfallsprevention)
CRA (Community Reinforcement Approach)
ASI (Addiction Severity Index)
HAP (Haschavvänjningprogrammet)
CPU
Tejping

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger. Götateamets familjebehandlare har lång och bred yrkeserfarenhet. Förutom gedigen kompetens inom öppenvård och beroendevård finns också erfarenhet från socialtjänst, psykiatri och arbete med ensamkommande ungdomar.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

⋅ Öppenvård från 13 år ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Svangatan 4 b, 416 68 Göteborg

Förfrågningar

031-26 10 36
placeringsfunktionen@gryning.se