Götateamet

Vår målgrupp

Götateamets målgrupp är ungdomar och unga vuxna 15-25 år med missbruksproblematik och deras familjer/nätverk, boende i Västra Götaland. Vi erbjuder hemmabaserad öppenvård och arbetar med motivation, utredning och behandling. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten.

Vår inriktning

Vårt mål är att stärka ungdomens och familjens resurser och att ungdomen ska nå drogfrihet. En stor del av behandlingen består i att skapa delaktighet genom att involvera familj och nätverk. Vi har en hög tillgänglighet via telefon, vardagar kl 8-20 och vi anpassar möten utifrån familjens behov när det gäller tid och plats. Familjesamtal brukar ske i hemmen. Götateamet har ett samarbete med avdelning 306 Unga Vuxna och Mini-Maria i Göteborg.

Vi kan även vara behjälpliga när det gäller psykosociala utredningar. För personer över 20 år som klarar boende i egen lägenhet, kan Götateamet erbjuda eftervård inom ramen för Grynings lägenhetslösningar.

Våra metoder

Götateamet följer direktiven i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård. Vi har ett lågaffektivt förhållningssätt och använder oss av kognitiva metoder som till exempel:
MI (Motiverande intervju)
ÅP (Återfallsprevention)
CRA (Community Reinforcement Approach)

ESTER-bedömning
FFT (Funktionell Familjeterapi)
Familjeterapi
ASI (Addiction Severity Index)

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socionomer och socialpedagoger. Götateamets familjebehandlare har lång och bred yrkeserfarenhet. Förutom gedigen kompetens inom öppenvård och beroendevård finns också erfarenhet från socialtjänst, psykiatri och arbete med ensamkommande ungdomar.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

⋅ Öppenvård 15-25 ⋅ Beroendevård/missbruk ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Östra Sjukhuset, IK-Huset Unga Vuxna avd 306, 416 85 Göteborg

Förfrågningar

031-26 10 36

Biträdande enhetschef Ingrid Wickström

0736-14 76 87
ingrid.wickstrom@gryning.se