MST-teamet Göteborg

Vår målgrupp

MST-teamet Göteborgs målgrupp är ungdomar 12-17,5 år med beteendeproblem som exempelvis skolk, kriminalitet, missbruk, och/eller svåra konflikter hemma. Problemen kan vara så allvarliga att ungdomen riskerar att placeras utanför hemmet. Det måste finnas minst en vuxen i hemmet som kan och vill axla ett vuxenansvar. Behandlingen pågår mellan 3 och 5 månader.

Titta här om hur MST-teamet arbetar i corona-tider

Vår inriktning

MST (Multisystemisk terapi) är en intensiv, hemmabaserad öppenvårdsinsats för familjer. Terapeuterna arbetar hemma hos familjerna eller på de arenor där problem uppstår. MST bygger huvudsakligen på systemiskt tänkande och behandlingen är familjebaserad och utformas efter varje familjs behov och resurser. Målet med en MST-behandling är att ungdomens problembeteende ska upphöra och att familjen får redskap som de tillsammans med nätverket kan använda på egen hand efter avslutad behandling för att hantera och möta eventuella framtida svårigheter. För inskrivna familjer finns det alltid en MST-terapeut tillgänglig för råd och stöd på telefon, dygnet runt veckans alla dagar.

Socialsekreterare i Göteborgs samtliga stadsdelar och kranskommuner som arbetar med familjer och ungdomar kan hänvisa familjer till MST.

Våra metoder

MST bygger på forskning som visar att ungdomars sociala utveckling och beteende upprätthålls av flera sociala system – familj, kamrater, skola, grannar, och andra aktörer i närmiljön – som alla påverkar ungdomars aktiviteter och beteenden. MST-terapeuten arbetar tillsammans med föräldrarna, och deras tankar om problem och lösningar utgör utgångspunkt för MST. MST betonar möjligheten att åstadkomma förändringar redan i början av behandlingen. MST bygger på forskning som bekräftar att ett tydligt regelsystem som ungdomen kan vara med och utforma, och som sedan konsekvent följs upp, ofta medför relativt snabba förbättringar i den sociala anpassningen hos ungdomar. MST syftar till att stärka föräldrarna i deras föräldraroll, och innebär ofta att föräldrarna utvecklar samarbetet med sitt personliga nätverk och andra aktörer i närmiljön, och i relation till den unga personen. Skola och kamratgruppen är, efter föräldrarna, de viktigaste systemen i MST-arbetet. Samarbetet mellan hem och skola är alltid i fokus. Det är i skolan som ungdomar har de bästa möjligheterna att träffa kamrater som inte deltar i kriminella aktiviteter. MST stöttar föräldrarna i att ta tydlig ställning till ungdomens val av kamrater, något som forskningen visar ofta leder till att ungdomar ökar omfattningen och kvaliteten av positiva sociala relationer. En god social utveckling kräver att man bygger broar mellan de viktiga systemen runt ungdomen.

Vår kompetens

MST-terapeuterna är socionomer och har vidareutbildning i systemisk familjeterapi, samtliga har gått MST-utbildning och deltar i återkommande MST-påfyllnad fyra gånger per år. Kompetensutveckling ingår som en del i MST-metoden. I teamet finns bland annat också kompetens som grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetssäkring är en integrerad del av MST. Teamledaren handleder MST-terapeuterna i det terapeutiska arbetet och leder teamet i arbetet med att sätta upp veckovisa målsättningar och interventioner i familjearbetet. MST Services sörjer för att terapeuterna utvärderar handledningen en gång i månaden och i tillägg blir varje familj kontaktad flera gånger under behandlingstiden för att säkra att MST:s behandlingsprinciper blir uppfyllda. MST-teamet har konsultation hos en konsulent från MST Services varje vecka, som en kontinuerlig kvalitetssäkring. Arbetet med MST bedrivs som ett licenserat samarbete mellan Gryning Vård och MST Services i USA.

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

För ytterligare information, se MST Sverige (länkar öppnas i nytt fönster).

Kontakt

⋅ Öppenvård 12-17 år ⋅ Behandling

Svangatan 4 b, 416 68 Göteborg

Förfrågningar

031-26 10 36
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-417 50 02