Familjecentrum Fyrbodal

Vår målgrupp

Familjecentrum Fyrbodal tar emot familjer med barn, ensamplacerade barn i åldern 0-12 år samt blivande mammor. Vid syskonplacering eller vid placering tillsammans med föräldrar kan äldre barn tas emot. De inskrivna kan vara placerade enligt SoL eller LVU. Problematiken kan variera: relationsproblem, föräldrars missbruk, föräldrarnas bristande omsorgsförmåga och olika former av övergrepp. Vi tar inte emot föräldrar i en aktiv missbruksperiod eller föräldrar med allvarlig psykisk störning. I mån av plats tar vi även emot akuta placeringar.

Öppenvårdsinsatser inom Familjecentrum Fyrbodal vänder sig till familjer med barn och tonåringar med behov av flexibla lösningar i sin hemmiljö. Vi har tillgång till lägenhetsboende om familjen hamnar i en akut situation och behöver lämna sitt hem och bo i en av våra lägenheter med viss tillsyn och stöd.

Vår inriktning

Heldygnsvård
Vi erbjuder heldygnsvård med total 14 platser. Vid institutionen kan ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete bedrivas liksom konsultationer, observationer under några veckor och korta akutplaceringar av omsorgskaraktär.

Våra mål är att ge föräldrar ett alternativt relationsmönster och att ge barnen omvårdnad, struktur och trygghet som är basal i deras framtida utveckling. Samspelet mellan föräldrar och barn står i centrum av vårt arbete.

Öppenvård
Öppenvårdsverksamheten erbjuder utrednings- och behandlingsinsatser i familjernas hem eller i jour- och familjehem. Öppenvårdsteamet kan även ta emot uppdrag såsom polikliniska samtal, familjesamtal, nätverksmöten, umgängesuppdrag, stöd till familjehem, eftervård, stöd till skolverksamheter eller andra uppdrag i samråd med socialtjänsten. Familjer kan erbjudas boende i öppenvårdslägenheter inne på institutionen. På detta sätt kan vi skräddarsy insatser utifrån familjens behov och kommunens önskemål med stor flexibilitet.

Direktkontakt Öppenvården
0761-45 32 00 – Sofia Backlund

Våra metoder

Familjecentrum Fyrbodal arbetar utifrån ett systemiskt familjeperspektiv. Samspelet mellan förälder och barn står i fokus. Det miljöterapeutiska förhållningssättet ligger till grund för andra kompletterande utrednings-och behandlingsmetoder som till exempel Marte Meo, MI, Tejping, djupintervju enligt Kälvestensmodellen, par-och barnsamtal samt strukturerade observationer. Utredningar struktureras upp utifrån BBIC-modellen. Personal inom Öppenvård har samma kompetens och arbetsmetoder som personal inom institutionen Familjecentrum har en egen förskoleverksamhet för barn mellan 1,5-6 år. Skolpliktiga barn går, om det är möjligt, kvar i sin skola. De kan också erbjudas plats i den kommunala skolan i Vänersborg som vi har ett gott samarbete med.

Vår kompetens

Familjecentrums medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och behandlingsassistenter med lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn och familjer. Medarbetarna har vidareutbildningar såsom familjeterapi, interaktionistiskt behandlingsarbete, miljöterapi, MI, Marte Meo, PYC (Parenting Young Children), Tejping och psykoterapi steg I, trauma och ASQ (Ages and Stages Questionnaires). Vi har regelbunden extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

AKUT – Dygnet runt ⋅ HVB Ensamplacerade 0-12, Familjer, Gravida ⋅ Lägenhetsboende ⋅ Öppenvård ⋅ Utredningar ⋅ Behandling

Sparregatan 7 462 35 Vänersborg
0521-71 13 46

Förfrågningar

0705-25 19 82 / Kvällstid 0521-71 13 46
placeringsfunktionen@gryning.se