Claesborg

Målgrupp

Claesborg tar emot flickor och pojkar i ålder 11-16 år vid placering, om ungdomen är inskriven i skolan finns möjlighet att bo kvar upp till 21 års ålder.
Målgruppen har neuropsykiatriska funktionsvariationer i kombination med social problematik och tillhör LSS personkrets 1. Enheten erbjuder bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS, vi tar också emot ungdomar som placeras enligt SoL eller LVU.

Inriktning

Verksamheten arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Enheten har också erfarenhet av att arbeta med traumaomsorg. Personalen arbetar med ungdomen utifrån hemkommunens uppdrag. Tillsammans med ungdom, föräldrar och handläggare görs en individuell genomförandeplan som sedan ligger till grund för insatsen på enheten. Ungdomen får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förmågor med trygga och stabila vuxna. Vi utgår från barnkonventionen där omsorg, delaktighet och ett respektfullt bemötande är en del av vardagen. Medarbetarnas schema tar hänsyn till målgruppen, och ger ungdomen en lugn, trygg och förutsägbar vardag.

Skola

Närmaste grundskola ligger på gångavstånd från Claesborg. Det finns idag ett bra samarbete med Skövde kommun. Det finns möjlighet till hemundervisning den första tiden hos oss för att skolan ska komma igång snarast möjligt. Målet är att den boende ska slussas över till kommunens skola så snart som möjligt, utefter den boendes individuella behov och förmåga.

Metoder

Claesborg arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och berörda handläggare görs en individuell utvecklings- och genomförandeplan som sedan ligger till grund för insatsen på Claesborg. Genom de individuella planerna arbetar vi med att ge ungdomarna strategier som är användbara i framtiden och skapar trygghet och motivation. Allt arbete sker i nära samarbete med familj, skola och socialtjänst.

Kompetens

Vår personalgrupp består av högskoleutbildade pedagoger och beteendevetare med lång erfarenhet. Personalen har ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande pedagogik, traumamedvetenhet, extern handledning och tillgång till psykiatrikonsult. Varje vecka har vi personalmöte där enhetens medarbetare och chef tillsammans diskuterar ungdomen utifrån genomförandeplan.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Claesborg har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och IVO genomför regelbundet tillsyn av verksamheten.

Kontakt

⋅ Boende neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ⋅ LSS ⋅ SoL ⋅ Behandling

Box 17, Eriksdalsgatan 44, 541 21 Skövde

Förfrågningar

0500-48 78 50

Enhetschef Ann-Cathrin Åsberg

ann-cathrin.asberg@gryning.se