Claesborg

Målgrupp

Claesborg tar emot pojkar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i kombination med social problematik. De tillhör den vanliga grundskolan och är vid inskrivningen är 11-16 år. Grunden för placering är att problematiken hos den unge är kopplad till funktionsnedsättningen. Ungdomarna omfattas av LSS personkrets 1. Claesborg erbjuder bostad med särskild service (enligt 9 § p. 8 LSS). Placering kan även ske enligt SoL eller LVU. Claesborg tar inte emot ungdomar med kriminalitet eller missbruk.

Inriktning

På uppdrag av hemkommunen stöttar och hjälper vi ungdomarna till ett självständigt liv.
Ungdomarna på Claesborg ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kunna ta mer ansvar för sina handlingar och visa mer respekt gentemot andra och sig själva. Ungdomarna ska utifrån sin funktionsnedsättning på bästa möjliga sätt kunna fungera i samhället samt ha en fungerande kontakt med sitt nätverk. Vårt mål är att ungdomarna ska få en positiv och fungerande skolgång.

Metoder

Claesborg arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och berörda handläggare görs en individuell utvecklings- och genomförandeplan som sedan ligger till grund för insatsen på Claesborg. Genom de individuella planerna arbetar vi med att ge ungdomarna strategier som är användbara i framtiden och skapar trygghet och motivation. Allt arbete sker i nära samarbete med familj, skola och socialtjänst.

Kompetens

Medarbetargruppen har lång erfarenhet av att arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder i kombination med social problematik. De flesta av våra medarbetare har högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller pedagogik. Flera har dessutom vidareutbildning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Claesborg har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och IVO genomför regelbundet tillsyn av verksamheten.

Kontakt

⋅ Boende neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ⋅ LSS ⋅ SoL ⋅ Behandling

Box 17, Eriksdalsgatan 44, 541 21 Skövde

Förfrågningar

0500-48 78 50

Enhetschef Ann-Cathrin Åsberg

ann-cathrin.asberg@gryning.se