Claesborg

Välkommen till vårt omsorgsfullt utformade boende i Skövde. Claesborg har fem platser och varje rum har egen dusch och toalett. Till fastigheten hör en trädgård med möjlighet till fotboll, grillning och andra utomhusaktiviteter. Vi har närhet till centrum, lokaltrafik, natursköna omgivningar, skolor och finns gott om möjligheter till aktiviteter, så som äventyrsbad, bowling, gym och friluftsliv. Skolan är en viktig del på Claesborg och närmaste grundskola ligger på gångavstånd från Claesborg.

Målgrupp

Claesborg är ett dygnet-runt-boende inom LSS (enligt 9:8). Vi har även möjlighet till placeringar enligt SoL och LVU, för ungdomar i åldern 11–18 år. Om ungdomen är inskriven i skolan finns möjlighet att bo kvar tills man avslutat sin gymnasieutbildning. Vi har en lägenhet i direkt anslutning till boendet så det finns det stora möjligheter att med stöd förberedas inför en mer självständig vardag. Claesborg tar inte emot ungdomar i aktivt missbruk och/eller kriminalitet.

Inriktning

På Claesborg arbetar vi med lågaffektiv pedagogik inom ramen för TEACCH. Den lågaffektiva pedagogiken går ut på att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Med tydlighet och förutsägbarhet skapar vi grunden till tillit och trygghet för att ungdomen ska kunna arbeta med sin egen utveckling, självständighet och självkänsla. Vi har möjligheter att göra individuella anpassningar.

I våra strävansmål ingår att göra ungdomen medveten om samhällets regler, normer och värderingar för att klara ett så självständigt liv som möjligt. Vi utgår från individens utvecklingsnivå och anpassar vardagen efter varje individs förutsättningar gällande ålder, mognad och utveckling. Ungdomarnas egna perspektiv är viktiga och de ska vara delaktiga i alla beslut så långt det är möjligt.

Metoder

Claesborg arbetar med lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och social interaktion. Tillsammans med ungdomen, vårdnadshavare och berörda handläggare görs en individuell utvecklings- och genomförandeplan som sedan ligger till grund för insatsen på Claesborg. Genom de individuella planerna arbetar vi med att ge ungdomarna strategier som är användbara i framtiden och skapar trygghet och motivation. Allt arbete sker i nära samarbete med familj, skola och socialtjänst.

Kompetens

Vår personalgrupp består av högskoleutbildade pedagoger och beteendevetare med lång erfarenhet. Personalen har ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande pedagogik, traumamedvetenhet, extern handledning och tillgång till psykiatrikonsult. Varje vecka har vi personalmöte där enhetens medarbetare och chef tillsammans diskuterar ungdomen utifrån genomförandeplan.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Claesborg har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och IVO genomför regelbundet tillsyn av verksamheten.

Kontakt

⋅ Boende neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ⋅ LSS ⋅ SoL ⋅ Behandling

Box 17, Eriksdalsgatan 44, 541 21 Skövde

Förfrågningar

0500-48 78 50
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-249 37 19