Boda familjecentrum

Vår målgrupp

Boda familjecentrum tar emot barn, tonåringar och familjer på uppdrag av socialtjänsten för utredning och behandling enligt SoL och LVU. Vi erbjuder ett brett kompletterande utbud med heldygnsvård för barn och familjer, familjeverksamhet i lägenhetsboende, ungdomsboende för flickor i lägenhet och öppenvård. Vår verksamhet och våra lägenheter är belägna i samma bostadsområde och vi har möjlighet att tillsammans med socialtjänsten skräddarsy individuella lösningar för familjen.

Vår inriktning

Heldygnsvård
Avdelningen för heldygnsvård erbjuder utrednings- och behandlingsplaceringar av olika längd samt akuta jourplaceringar till nästkommande vardag. Inom Boda finns lägenheter för boende och flera boenderum i den kollektiva delen. Vår målgrupp är barn 0-12 år och deras familj. Äldre syskon kan följa med. Vid jourplacering tar vi även emot ensamma barn upp till 16 år.

Familjeverksamhet och lägenhetsboende
Vi erbjuder utredning som vanligtvis sträcker sig över åtta veckor samt behandlingsplaceringar av olika längd. Lägenhetsboendet vänder sig till familjer med barn och ungdomar som inte är i behov av heldygnsvård. Våra medarbetare arbetar utifrån familjernas behov, finns nattetid tillgängliga via telefon och kan vid behov inställa sig. Vi tar inte emot familjer där det finns ett aktivt missbruk.

Ungdomsboende
Vi erbjuder boende och behandling i egen lägenhet för flickor 16-25 år, som inte kan bo i det egna hemmet, alltid med stöd av medarbetare i lägenheten. Placeringen syftar till att förbereda flickorna för ett självständigt liv i ett eget boende. Våra medarbetare arbetar utifrån flickornas behov samt finns nattetid tillgängliga via telefon och kan vid behov inställa sig. Vi tar inte emot ungdomar i ett aktivt missbruk eller med svår psykiatrisk problematik.

Öppenvård
Vår öppenvårdsverksamhet vänder sig till familjer med barn och tonåringar med behov av insatser i det egna hemmet. Vid behov kan vi förlägga samtal och liknande i verksamhetens lokaler. Inom öppenvården erbjuder vi såväl behandling som utredning.

Genom Boda familjecentrums organisation och synsätt vill vi ta till vara barnens, ungdomarnas och familjernas egna resurser för att ge dem möjlighet att skapa lösningar till förändring. Vi strävar hela tiden efter att sätta barnets bästa i fokus och att barnen ska gå i skola under inskrivningstiden.

Våra metoder

Boda familjecentrum arbetar utifrån ett systemiskt och miljöterapeutiskt förhållningssätt. Vi lägger upp vårt arbete utifrån det uppdrag som vi får av socialtjänsten och arbetar individuellt med varje familj. Rapporter och utredningar skriver vi utifrån BBIC (Barnets behov i centrum). I genomförandet av insatsen strävar vi efter att familjerna ska vara så delaktiga som möjligt och veckoplaneringar görs inför varje vecka tillsammans med familjen. Vi använder oss av närområdets resurser och vår verksamhet ligger i ett område med ett stort utbud av olika möjligheter till sysselsättning och lärande.

Vår kompetens

Våra medarbetare är högskoleutbildade socialpedagoger, socionomer, socialpsykolog och beteendevetare, flertalet har också någon form av vidareutbildning. Vi har specialkompetens inom ett flertal områden som BoF (Barnorienterad familjeterapi), Tejping, samtal med barn, Marte Meo, PYC (Parenting young children), MI (Motiverande intervju), Cos-P och Trappan. Alla medarbetare som arbetar i utredning och behandling har extern handledning, men också regelbunden ärendehandledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ HVB 0-12 år ⋅ Jourplacering 0-16 år ⋅ Familjer ⋅ Akut ⋅ Ensamma barn 0-16 år ⋅ Utredning ⋅ Behandling ⋅ Ungdomsboende flickor 16-25 ⋅ Öppenvård

Solvarvsgatan 77-79, 507 40 Borås

Förfrågningar

0730-68 00 26 - Dagtid
033-41 28 40 - Kvällstid
placeringsfunktionen@gryning.se