Birkahemmet

Vår målgrupp

Målgruppen på Birkahemmet är spädbarn och föräldrar som är i behov av stöd och hjälp under första levnadsåret samt spädbarnsfamiljer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. Vi erbjuder även plats under slutet av graviditeten. Till vårt HVB hör också ett antal jourhem. De kan ta emot dygnet runt och möjliggör flexibla lösningar för familjens och barnets bästa.

Vår inriktning

I vårt arbete ligger fokus på den tidiga livsavgörande anknytningen. Birkahemmet erbjuder heldygnsvård med vaken natt för utredning och behandling. Vi erbjuder individuellt anpassade insatser utifrån barnets rätt till sin ursprungsfamilj samtidigt som vi säkerställer ansvaret för barnets utveckling. Vi arbetar med motivation, stödinsatser kring förlossning samt akutinsatser. Barn med behov av akutplacering tas emot av jourhem specialiserade med hänsyn till små barn i kris.

Tillsammans med föräldrar och socialtjänst formuleras målen vid varje placering med utgångspunkt från barns behov. Ett centralt mål är ofta att trygga barns utveckling genom att utreda föräldrars omsorgsförmåga samt kartlägga utvecklingsområden. På så sätt kan vi lyfta fram stödbehov för barnets och föräldraskapets fortsatta utveckling. Målet är att stärka ansvarstagandet i föräldrarollen för att skapa en omsorgssituation som skyddar barnets utveckling.

En av Birkahemmets medarbetare, Viveka Jonsson, tilldelades Childhoodpriset 2021. Lyssna på en längre intervju (34 min) där hon berättar om arbetet vid enheten, klicka här

Signumet Kvalitet delaktighet kunskap gäller även inom Grynings verksamhet på BirkahemmetVåra metoder

Vi arbetar med det tidiga samspelet mellan barn och föräldrar. Det sker utifrån utvecklingspsykologi och anknytningsteoretiska perspektiv med synen på att all utveckling och förändring sker i en relation. Birkahemmet lyfter fram nyföddhetsperiodens specifika förutsättningar med betoning på den vuxne i rollen som förälder. Vi erbjuder samspelsbehandling under strukturerade former där utvecklingsvägledning och pedagogisk stödbehandling ingår, även under utredningstiden. Utvecklingsbedömningar görs enligt NBO, ASQ/ASQ:se (Ages and Stages Questionnaires). Vi kan också erbjuda olika typer av samtal, COS (Circle of Security), Marte Meo samt spädbarnsmassage.

Vid jourhemsplacering erhåller barnet vård och omsorg i familj. Umgänge med det biologiska nätverket sker under trygga former inne på Birkahemmet. Arbetet sker utifrån miljöterapeutisk grund.

Vår kompetens

Hos oss finns lång erfarenhet och en gedigen spädbarnskompetens. Majoriteten av medarbetargruppen är högskoleutbildad och samtliga har vidareutbildning i miljöterapi och samspelsbehandling. Vi har implementerat och arbetar medvetet utifrån BBIC (Barnets behov i centrum) för handläggning och dokumentation. Vi har handledar- och utbildningskompetens inom området och medarbetarna har intern och extern handledning. De familjer vi har kontrakterade som jourhem är utredda och godkända som familjehem.

Kvalitet i Gryning – Birkahemmet

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Läs mer om Birkametoden

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB Spädbarn & föräldrar ⋅ Gravida mammor ⋅ Utredningar ⋅ Jourhem för barn 0-3 år

Birkagatan 3, 416 56 Göteborg

Förfrågningar

031-25 64 10
placeringsfunktionen@gryning.se

Enhetschef

070-588 84 11