Utbildningar

Gryning anordnar kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

Dels är det utbildningar som riktar sig mer mot insatser genom jour- och familjehem, men även utbildningar inom andra områden som gagnar socialtjänsten.
Utöver det så anordnar vi utbildningar för nuvarande och blivande familjehem inom Gryning.

>> Direktlänk till mer info om utbildningar samt nedladdningsbara kataloger inom familjehem hittar du här. 

Se fler utbildningar här nedan.


Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA JOUR- ELLER FAMILJEHEM kan vara en tuff och utmanande uppgift men också mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett jour- eller familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i jour- eller familjehem.

Läs mer

Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Solvej Abrahamsson har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger och deltagit i förberedelserna för den här utbildningen. Den senaste versionen är från 2012 och det är den vi utgår från i utbildningen.

Läs mer

Webföreläsning: Att utreda, förstå och riskbedöma – Fokus Heder

Välkommen till en kostnadsfri webföreläsning

– En digital frukostföreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck
I ett ärende där det finns misstanke om att det förekommer våld, baserat på hedersnormer, krävs andra ”glasögon” än när vi bedömer våld i nära relation. Vilka frågor behöver vi ställa till dessa klienter för att kunna bedöma risker och behov av skydd?

Läs mer

Utredningsarbete i ärenden med hedersrelaterat våld och förtryck

Dialoga och Gryning bjuder in socialsekreterare, företrädesvis inom Barn och familj i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, till en halvdagsutbildning i utredningsarbete som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Under utbildningen går vi igenom utredningsförfarande utifrån Grynings manual ”Fokus heder”. För att få ökad kunskap om vilka faktorer som spelar in i ett ärende med inslag av heder får deltagarna själva arbeta med en autentisk utredning. Deltagarna ska ha genomgått Dialogas basutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck eller motsvarande.

Läs mer