Utbildningar

Att vara familjehem är en tuff och utmanande uppgift som ofta också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. För att ta emot ett barn eller ungdom på bästa sätt behöver ett familjehem vara väl förberett, noggrant utrett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag.

Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för de familjer som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem. Vi erbjuder kontinuerligt föreläsningar för jour- och familjehem och socialarbetare som en service till våra ägarkommuner.

På våra återkommande nätverksträffar med representanter från socialtjänsten tar vi emot önskemål och tips om ämnen och föreläsningar för att sedan arrangera och bjuda in till desamma.

Utöver detta arrangerar vi också grundutbildning för jour- och familjehem ”Ett hem att växa i” ett material framtaget av Socialstyrelsen. Grundutbildning hålls regelbundet i Göteborg, Skövde och Vänersborg.

utb2017-3Vårt mål är även att vara en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst och vara ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård.
Våra utbildningstillfällen är en utmärkt mötesplats för jour- och familjehem i Västra Götaland då de erbjuds kunskap i ett trevligt sammanhang tillsammans med andra inom familjehemsvården. Socialstyrelsen lyfter fram vikten av att familjerna erbjuds erfarenhetsutbyte – här får de inte bara ny kunskap, de får också chansen att utbyta erfarenheter med andra engagerade familjehemsföräldrar.

Nu har vår utbildningskatalog kommit!
>> Klicka här om du vill läsa mer om de utbildningar vi erbjuder till socialtjänst.
>> Klicka här om du vill läsa mer om de utbildningar som vi erbjuder till jour- och familjehem.


Att utreda familjehem – enligt Kälvestensmodellen

Familjehemsenheten erbjuder nu en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt Kälvestensmodellen. Tidigare har Solvej Abrahamsson arrangerat liknande utbildningar och hon finns med i förberedelserna för den här utbildningen. Solvej har under många år samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med Anna-Lisa flera gånger. Den senaste versionen är från 2012 och det är den vi utgår från i utbildningen. Solvej har i decennier utbildat och tolkat enligt Kälvestensmodellen och vi på Gryning är stolta över att föra kunskapstraditionen vidare.

Läs mer

Grundutbildning för jour- och familjehem

ATT VARA FAMILJEHEM är en en tuff och utmanande uppgift som också är mycket berikande och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas för vård av barn i familjehem eller jourhem.

Läs mer

Tonåringar – hur förstår och stärker jag deras utveckling bäst?

DAGENS TEMA handlar om barn som inte fått sina behov tillgodosedda under sina första år i livet och hur det påverkar dem senare under uppväxten. Tonåringar behöver frigöra sig för att bli självständiga vuxna. Hur går denna process till när tonåringen samtidigt har stora anknytnings- och utvecklingsbehov avseende sin själv- och jagutveckling? Hur förstår jag vad min tonåring inte klarar och hur hjälper jag dem bäst?

Läs mer

Familjehemsföräldern – en hjälte!

DAGENS TEMA handlar om att skapa energi, förändringsvilja och hopp. Många gånger utgår vi från vilka problem vi ska försöka komma tillrätta med. Mats hjälper oss att fundera över vilka positiva effekter vårt engagemang har, både för barnen vi möter men också för oss själva. Att möta andras ungar, leva, förändras och växa tillsammans är en röd tråd som gått igenom hela Mats yrkesliv. Han har mött många ungdomar med stor problematik men ikväll fokuserar vi på kraften i våra drömmar om framtiden.

Läs mer

Flickan, Mamman och Demonerna

DAGENS TEMA är ett försök att beskriva hur barnet upplever att leva med en psykossjuk förälder. Vad är psykossjukdomar t.ex. schizofreni? Med utgångspunkt från filmen Flickan, Mamman och Demonerna, samt från ett föredrag kommer förståelsen för dessa barn öka. Hur kan de som finns kring dessa barn och familjer stötta dem på bästa sätt?

Läs mer

Att hjälpa den som hjälper – om sekundär traumatisering och självmedkänsla

Att hjälpa den som hjälper – om sekundär traumatisering och självmedkänsla hos jour- och familjehem men även hos socialarbetare
DAGENS TEMA syftar till att belysa sekundär traumatisering ur flera olika aspekter och beskriva olika strategier för dig att skydda din egen hälsa. En av de viktigaste skyddsfaktorerna handlar om det vi benämner som förmåga till självmedkänsla, en form av skydd mot att invaderas av den andres traumatiska upplevelser.

Läs mer

Hur kan det vara för ensamkommande barn att komma till Sverige?

DAGENS TEMA utgår från samtal med ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige. Olika perspektiv diskuteras utifrån frågeställningen hur det är att komma till Sverige från ett annat land och från en annan kultur. Vilka förväntningar som ungdomarna hade och har och om hur det är att leva i Sverige. Inledningsvis blir det en orientering om dagsläget och information från Eva Dahlstrand, god man.

Läs mer

Flickan, Mamman och Demonerna

DAGENS TEMA är ett försök att beskriva hur barnet upplever att leva med en psykossjuk förälder. Vad är psykossjukdomar t.ex. schizofreni? Med utgångspunkt från filmen Flickan, Mamman och Demonerna, samt från ett föredrag kommer förståelsen för dessa barn öka. Hur kan de som finns kring dessa barn och familjer stötta dem på bästa sätt?

Läs mer