Sunnerö

Vår målgrupp

Sunnerö tar emot barn åtta till och med elva år som har behov av behandling och/eller kompletterande utredning till följd av ett utvecklat utagerande beteende. Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en dålig tillit till vuxenvärlden. Flera av barnen har bevittnat våld, själva varit utsatta för våld eller andra traumatiska händelser. Bristande skolgång är också ett vanligt problem.

Vår inriktning

Sunnerö är ett litet och familjärt HVB i utkanten av Alingsås. Vi delar tomtgräns med en låg- och mellanstadieskola där vi bland annat har tillgång till fotbollsplan och pulkabacke. Sunnerö har en egen trädgård med äppleträd och stora ytor att leka på. Barnen kommer få tillgång till enskilda lek- och pysselrum samt gemensamma rum för samvaro.

Verksamheten har ett miljöterapeutiskt förhållningssätt och ett lågaffektivt bemötande. Miljön är förutsägbar med högt omsorgstagande och trovärdiga relationer till trygga vuxna.

Våra metoder

Förutom strukturerade samtal och aktiviteter används metoder som Barnorienterad Familjeterapi (BoF), Tejping, Marte Meo och Trappan. Motiverande Intervju (MI) är också en metod som används, anpassad för barn.

Vår kompetens

Sunnerös medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och behandlingsassistenter med erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn och familjer. Medarbetarna har på olika sätt erfarenhet och vidareutbildningar i de metoder som används på Sunnerö.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.