Ovandalen

Vår målgrupp och inriktning

Ovandalen är ett lägenhetsboende för unga vuxna från 18 till 24 år som kan klara sin vardag relativt bra, men som behöver hjälp och stöd av vuxen i vissa situationer. Ovandalen är ett av Grynings kompletterande utbud för unga vuxna. De boende bor i egna fullt möblerade lägenheter. Personalen ger stöd i praktiska göromål som exempelvis vid kontakter med olika myndigheter, att sköta ett hushåll eller att söka lägenhet.

Våra metoder och kompetens

Vi lägger stor vikt vid att ge ett adekvat stöd och hjälpa till att skapa en välfungerande vardag för de klienter som bor på Ovandalen. Vårt arbete präglas av miljöterapeutiskt förhållningssätt, salutogent perspektiv och lågaffektivt bemötande. Personalen på Ovandalen har utbildningar inom socialt arbete och erfarenhet av att arbeta med målgruppen unga vuxna.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;
• Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
• Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
• Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
• Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Kontakt

• Öppenvård för unga vuxna 18-24 år • Lägenhetsboende

Kanalvägen 6, 462 54 Vänersborg

Förfrågningar

0702-83 73 33

Enhetschef

070-283 73 33