Lilla Torp

Vår målgrupp

Lilla Torp är en akutenhet. Vi tar emot ungdomar 12-21 år som är i akut behov av placering där den unga av någon anledning inte längre kan vistas i sitt nuvarande sammanhang. Bakgrund för placering kan vara exempelvis eget beteende, omsorgsbrist, självskada eller risk att skada andra.

Vår inriktning

Vi tar dygnet runt emot ungdomar som befinner sig i en akut hjälpsituation. Vid erhållande av plats är placering inom en timme möjlig. Vårdinnehållet anpassas individuellt utifrån situationen samt formulerat uppdrag från socialtjänsten. Ett av akutenhetens mål är att skapa lugn och ro för den unge, bland annat genom tydlighet kring placeringstiden och det individuella uppdraget från socialtjänsten. Varje ungdom erbjuds god omvårdnad samt stöd och hjälp att hantera och bearbeta aktuell krissituation bland annat genom individuella samtal och anpassad innehåll. Vår miljöterapeutiska struktur ligger till grund för att tillgodose ungdomens behov av trygghet och sammanhang. Vi organiserar och strukturerar arbetet så att ungdomen ska uppfatta den yttre strukturen och relationerna till de vuxna som trygga.

På uppdrag från socialtjänsten kan Lilla Torp utforska och bemöta den ungas situation, motivation och fortsatta vårdbehov. Ett förtroendefullt arbetsklimat mellan samtliga inblandade parter är av största vikt. Möjlighet finns att slussa vidare till andra institutioner eller jourhem.

Ungdomen erbjuds olika former av aktiviteter och sysselsättning både i våra lokaler och utanför enheten. Exempel på innehåll kan vara kreativt skapande eller mer fysiska aktiviteter såsom gymträning, bowling med mera.

Vår kompetens

Lilla Torps verksamhet utgår från ett psykodynamiskt synsätt där utvecklingspsykologi, anknytningsteori och teorier om identitetsutveckling ingår. Vårt förhållningssätt vilar även på en systemteoretisk grund med inslag av MI (Motiverande samtal).

I det akuta omhändertagandet lägger vi stor vikt vid relationsskapande metoder utifrån den unges risk och skyddsfaktorer. Vi vill hjälpa den unge att hitta nya sätt att relatera till sig själv och till sin omgivning och att finna nya/andra vägar vidare utifrån sitt specifika sammanhang. Ofta handlar uppdraget om att erbjuda den unga så mycket stabilitet och trygghet som möjligt medan socialtjänst arbetar med att utreda situationen och få tid och utrymme att hitta lösningar på längre sikt.

Lilla Torp organiseras utifrån en miljöterapeutisk grund där personalen står för professionalitet, struktur och förutsägbarhet i syfte att skapa trygghet för de placerade ungdomarna. Vi strävar efter att erbjuda den unge en trygg och omsorgsfull miljö genom tillitsfulla relationer. Vi erbjuder ungdomen en förutsägbar vardag genom att utforma strukturer utifrån ungdomens behov. Vi har också en gemensam struktur som gäller alla som bor hos oss såsom; gemensamma middagar, aktiviteter, tider för att gå att lägga sig och liknande.

Lilla Torp har hög medarbetartäthet med vaken nattassistent och möjlighet att ta emot förfrågningar och skriva in klienter dygnet runt.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och lärare, vilket ger en bred kompetens. Flera av oss är även vidareutbildade i miljöterapi, MI, trauma och samtalsmetodik. Arbetsgruppen medarbetare har kontinuerlig extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 12-21 år

Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Förfrågningar – Akutenheten

070-780 68 03

Enhetschef

070-299 73 05