Lilla Torp

Vår målgrupp

Lilla Torp består av tre enheter; akutenheten, uppdragsenheten och pedagogiska enheten. Vi tar emot ungdomar i åldern 12-21 år som är i behov av placering utanför hemmet med en komplex psykosocial problematik.

Vår inriktning

Akutenheten tar dygnet runt emot ungdomar som befinner sig i en akut hjälpsituation. Vid erhållande av plats är placering inom en timme möjlig. Vården anpassas individuellt utifrån situationen samt formulerat uppdrag från socialtjänsten. Ett av akutenhetens mål är att skapa lugn och ro för den unge, bland annat genom tydlighet kring placeringstiden och det individuella uppdraget från socialtjänsten. Varje ungdom erbjuds god omvårdnad samt stöd och hjälp att hantera och bearbeta aktuell krissituation genom anpassad struktur. Vi organiserar och strukturerar arbetet så att ungdomen ska uppfatta den yttre strukturen och relationerna till de vuxna som trovärdiga.

På uppdrag från socialtjänsten kan Lilla Torp genomföra drogkartläggning, familjesamtal och strukturerade samtal utifrån konkreta utredningsfrågor med mera. Ett förtroendefullt arbetsklimat mellan samtliga inblandade parter är av största vikt. Möjlighet finns att slussa vidare till Lilla Torps uppdragsenhet, annan institution eller jourhem.

Uppdragsenheten erbjuder kvalificerad behandling, motivationsarbete och eller del av en psykosocial utredning. På uppdrag kan man också vara placerad i avvaktan på placering på annan institution eller familjehem. Målet vid uppdragsenheten är att öka förutsättningar för ungdomen och dess familj att kunna verka för positiva förändringar i livssituationen.

Varje ungdom har en behandlingsplan med en individuell planering utifrån det gemensamma uppdrag som utformats i en dialog med socialtjänsten, ungdomen och dess betydelsefulla vuxna. Detta kan till exempel inkludera ledigheter, egen tid, samtal, familjesamtal och stimulans till egna fritidsintressen.

Alla ungdomar tilldelas kontaktpersoner som erbjuder regelbundna strukturerade samtal. Kontaktpersonerna har det huvudsakliga ansvaret för kontakten med socialtjänst, betydelsefulla vuxna och andra aktörer.

Uppdragsenheten strävar efter att erbjuda en trygg och omsorgsfull miljö genom tillitsfulla relationer.
Vid önskemål kan vi genomföra en ESTER-kartläggning av den unga personen och nätverket.

Pedagogiska enheten hjälper ungdomen med skolgången. Under ungdomens placeringstid på Lilla Torp ska skolgången vara prioriterad.

Våra metoder

Lilla Torps behandlingsarbete utgår från ett psykodynamiskt synsätt där utvecklingspsykologi, anknytningsteori och teorier om identitetsutveckling ingår. Vår behandling vilar även på en systemteoretisk grund med inslag av MI (Motiverande intervju).

Vi har ett salutogent synsätt där vi nyfiket utforskar det som fungerar, det vi kallar skyddsfaktorer. Vårt nyfiket utforskande frågande och salutogena förhållningssätt genomsyrar vårt bemötande och behandlingsarbete. Vi lägger stor vikt vid de mänskliga relationerna/mötena, den unges risk och skyddsfaktorer samt att vi vill hjälpa den unge att hitta nya sätt att relatera till sig själv och till sin omgivning och att finna nya/andra vägar vidare utifrån sitt specifika sammanhang.

Vårt dagliga behandlingsarbete organiseras utifrån en miljöterapeutisk grund där personalen ska stå för professionalitet, struktur och förutsägbarhet i syfte att skapa trygghet för de placerade ungdomarna. Vi strävar efter att erbjuda den unge en trygg och omsorgsfull miljö genom tillitsfulla relationer. Vi erbjuder ungdomen en förutsägbar vardag genom att utforma strukturer utifrån ungdomens behov. Vi har också en gemensam struktur som gäller alla som bor hos oss såsom; gemensamma middagar, aktiviteter, läggtider och liknande.

Lilla Torp har hög medarbetartäthet med vaken nattassistent.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och lärare, vilket ger en bred kompetens. Flera av oss är även vidareutbildade i miljöterapi, systemisk familjeterapi, MI, trauma och samtalsmetodik. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 12-21 år ⋅ Utredning ⋅ Behandling

Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Förfrågningar – Akutenheten

031-707 31 73

Enhetschef Espen Lunde

espen.lunde@gryning.se