Lilla Torp

Vår målgrupp

Lilla Torp består av två enheter; akutenheten och den pedagogiska enheten. Vi tar emot ungdomar i åldern 12-21 år som är i akut behov av placering där den unga av någon anledning inte längre kan vistas i sitt nuvarande sammanhang. Bakgrund för placering kan vara exempelvis eget problembeteende, omsorgsbrist, självskada eller risk att skada andra.

Vår inriktning

Akutenheten tar dygnet runt emot ungdomar som befinner sig i en akut hjälpsituation. Vid erhållande av plats är placering inom en timme möjlig. Vården anpassas individuellt utifrån situationen samt formulerat uppdrag från socialtjänsten. Ett av akutenhetens mål är att skapa lugn och ro för den unge, bland annat genom tydlighet kring placeringstiden och det individuella uppdraget från socialtjänsten. Varje ungdom erbjuds god omvårdnad samt stöd och hjälp att hantera och bearbeta aktuell krissituation genom anpassad struktur. Vi organiserar och strukturerar arbetet så att ungdomen ska uppfatta den yttre strukturen och relationerna till de vuxna som trygga.

På uppdrag från socialtjänsten kan Lilla Torp genomföra drogkartläggning, familjesamtal och strukturerade samtal utifrån konkreta utredningsfrågor med mera. Ett förtroendefullt arbetsklimat mellan samtliga inblandade parter är av största vikt. Möjlighet finns att slussa vidare till andra institutioner eller jourhem.

Pedagogiska enheten hjälper ungdomen med daglig sysselsättning utifrån respektive ungdoms resurser och behov. Om den unge har en pågående skolgång som tillfälligt avbrutits i och med placeringen vid Lilla Torp kan samråd med skola ske och läxhjälp erbjudas. I övrigt finns det inom den pedagogiska verksamheten möjlighet att spela instrument, arbeta med form och färg eller utöva sport och fritidsaktiviteter.

Våra metoder

Lilla Torps verksamhet utgår från ett psykodynamiskt synsätt där utvecklingspsykologi, anknytningsteori och teorier om identitetsutveckling ingår. Vårt förhållningssätt vilar även på en systemteoretisk grund med inslag av MI (Motiverande intervju).

I det akuta omhändertagandet lägger vi stor vikt vid de mänskliga relationerna/mötena, den unges risk och skyddsfaktorer samt att vi vill hjälpa den unge att hitta nya sätt att relatera till sig själv och till sin omgivning och att finna nya/andra vägar vidare utifrån sitt specifika sammanhang. Ofta handlar uppdraget om att erbjuda den unga så mycket stabilitet och trygghet som möjligt under en begränsad tid medan socialtjänst arbetar med att utreda situationen och få tid och utrymme att hitta lösningar på längre sikt.

Lilla Torp organiseras utifrån en miljöterapeutisk grund där personalen står för professionalitet, struktur och förutsägbarhet i syfte att skapa trygghet för de placerade ungdomarna. Vi strävar efter att erbjuda den unge en trygg och omsorgsfull miljö genom tillitsfulla relationer. Vi erbjuder ungdomen en förutsägbar vardag genom att utforma strukturer utifrån ungdomens behov. Vi har också en gemensam struktur som gäller alla som bor hos oss såsom; gemensamma middagar, aktiviteter, läggtider och liknande.

Lilla Torp har hög medarbetartäthet med vaken nattassistent och möjlighet att ta emot förfrågningar och skriva in klienter dygnet runt.

Vår kompetens

Vår medarbetargrupp består av högskoleutbildade socionomer, beteendevetare, socialpedagoger och lärare, vilket ger en bred kompetens. Flera av oss är även vidareutbildade i miljöterapi, systemisk familjeterapi, MI, trauma och samtalsmetodik. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i Gryning

Kvalitetsarbetet inom Gryning har hög prioritet och är en grundbult i verksamheten. Vi utgår från lagar och föreskrifter för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar för att skapa en stark kvalitetskultur med ständiga förbättringar i fokus.

Alla enheter omfattas av Grynings kvalitetsledningssystem som bland annat består av;

  • Kvalitetshandbok med policyer, riktlinjer och rutiner
  • Uppföljning genom enkäter till kund, klient, god man och anhöriga efter avslutad insats
  • Avvikelsehantering med hantering av klagomål, synpunkter och förbättringsförslag samt Lex Sarah
  • Systematiskt förbättringsarbete utifrån egenkontroll och riskanalys

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför kontinuerliga planerade och oplanerade inspektioner vid Grynings enheter.

Kontakt

⋅ Akut – Dygnet runt
⋅ HVB 12-21 år

Iskällareliden 6, 416 55 Göteborg

Förfrågningar – Akutenheten

031-707 31 73

Enhetschef Ylva Jungebring

ylva.jungebring@gryning.se