Ur arkivet Engagerat 2003 – Barnorienterad familjeterapi – BOF

Följande artikel publicerades i Grynings tidning Engagerat 2003 och är skriven av en tidigare enhetschef, Roger Gustavsson. 

Barnorienterad Familjeterapi, BOF, är precis vad namnet säger. Ett sätt att arbeta med barn och familjer som är anpassat för barn. Vanliga terapeutiska samtal kan ofta kännas obekväma för barnet och leda till aktiva vuxna och mer passiva barn.

Det utmärkande för BOF är att leken är i centrum och att fokus är på samspelet mellan barn och föräldrar. Barn uttrycker sig och visar vad de känner, tycker och tänker om vad som är roligt eller svårt mer direkt, tydligt och enklare i lek än i samtal. BOF har utvecklats av en norsk psykolog, Martin Soltvedt (1931-2016, reds. anm.) som hämtat sina idéer och metoder från i huvudsak tre områden; psykodynamisk teori, familjeterapi och miljöterapi.

Den lek som sker i BOF är en fri fantasilek inom tydliga ramar avseende tid och plats. Givna teman är närhet kontra distans, öppna och slutna gränser samt turtagning i samspelet. Leken sker alltid med både barn och föräldrar tillsammans. Genom lek försöker vi skapa goda sambehandlingssituationer mellan barn och föräldrar. Behandlaren intervenerar med hjälp av en alter-ego-docka.

All lek spelas in på video. Vid första tillfället leker behandlaren med barnet. Vid de efterföljande leker föräldern/föräldrarna med barnet och behandlaren är med i en stödjande men mer tillbakadragen roll.

Efter varje lektillfälle ser behandlaren och familj på filmen gemensamt, barnet väljer själv om det vill se filmen eller inte. Så länge barnet är med talar vi om leken som just lek. Kopplingen från lek till vardag görs tillsammans med föräldern. Vi som har gått BOF-utbildningen har fascinerats av vilka tydliga och starka intryck det ger att se vad som sker i en gemensam lek istället för att ”bara” tala om hur vardagen ser ut. Det blir så tydligt hur vardagen och leken speglar och ger möjlighet att påverka varandra.

Eftersom BOF i grunden är ett förhållningssätt mer än endast en avgränsad metod är det fullt möjligt att överföra de erfarenheter man gör i leken till vardagssituationer. De olika fokus som finns i BOF är teman vi arbetar med på våra miljöterapeutiska institutioner. Detta gäller oavsett om vi arbetar med familjer eller ensamplacerade barn.

BOF är en metod som ger möjlighet till ökad anknytning mellan barn och vuxna. När barn måste byta familj behöver de hjälp både med att bevara relationer samt att skapa nya band. Det innebär att BOF också kan användas i arbete med familjehemsplacerade barn.

Än idag är BOF en metod som används frekvent, framförallt inom Grynings barn- och familjeenheter. Under åren har interna utbildningsinsatser genomförts och metoden har utvecklats utifrån ny kunskap och tidigare erfarenheter.