Multisystemisk Miljöterapi - MSMT

Gryning Vård införde 2005 Multisystemisk Miljöterapi – MSMT på HVB (Hem för Vård eller Boende) som svar på socialtjänstens efterfrågan om kortare vårdtider och mer målstyrt, systemiskt arbete i samband med HVB-placering av ungdomar. I Sverige finns metoden idag vidareutvecklad på Grynings enheter Hagen och Ramnås.

MetodRegistreringsbevis för MSMT

MSMT är ett strukturerat, målstyrt program för HVB-behandling av barn och ungdomar med beteendeproblematik. MSMT är en kombination av öppenvårdsprogrammet MST (multisystemisk terapi) och MT (miljöterapi).

MST

MST är godkänt som ett av Blueprintlistans modellprogram. MST-programmet är evidensbaserat och forskning har visat att behandlingen ger både avgörande och bestående effekter. Grunderna för MST är socialekologisk teori och systemteori samt nio behandlingsprinciper som man arbetar utifrån. Arbetet är lösningsfokuserat med betoning på systemets resurser.

Miljöterapi

Det miljöterapeutiska arbetssättet finns inom institutionsvård, dagverksamheter inom missbruksbehandling, psykiatri, ungdomsvård samt omsorger om personer med funktionsnedsättning. Miljöterapins syfte är att tillhandahålla en stabil social miljö som ger deltagarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Deltagarna lär sig sociala och praktiska färdigheter genom dagliga aktiviteter tillsammans med våra medarbetare och med övriga boende.

Den miljöterapeutiska vardagen på HVB präglas av en tydlig och förutsägbar basstruktur med fokus på den unges utveckling. Miljöterapeuter jobbar nära barn och ungdomar, och i tät kontakt med vårdnadshavare, för att skapa trygghet och konstruktiv dialog. Vi anpassar det miljöterapeutiska arbetet individuellt för att stödja behandlingens tydligt definierade och överordnade mål. Stor vikt läggs även vid aktiviteter, social träning och gemenskap. Behandlingshemmet ska vara en bra plats att bo och utvecklas på för den unge.

Familje- och nätverksarbete

MSMT - Multisystemisk miljöterapi

För att möjliggöra en hållbar förändring hos den unge, är det av stor vikt att det skapas ett fruktbart samarbete med vårdnadshavarna. Förändringsarbetet förutsätter hög delaktighet av familjen och nätverket kring ungdomen. En grundtanke i MSMT-arbetet är att den unge kontinuerligt vistas i hemmet så att vårdnadshavaren har möjlighet att öva på nya strategier för att uppnå önskade mål. Dessa strategier arbetas fram gemensamt genom regelbundna och strukturerade samtal mellan terapeut och vårdnadshavare.

Behandlingstiden

Placeringen vid en MSMT-institution varar ungefär tre till åtta månader (ibland längre). Vi inleder behandlingen med en kartläggning och analys av remitterade problem, samt systemets resurser och önskade resultat. I det ingår en bedömning av risk- och skyddsfaktorer med hjälp av ESTER som är ett strukturerat, vetenskapligt och forskningsbaserat bedömningsinstrument (www.ester-bedomning.se). I samarbete med socialtjänsten, den unge och hens vårdnadshavare utformas sedan klart definierade överordnade och mätbara mål för behandlingen.

Under genomförandefasen utförs, som en följd av kartläggningens resultat, insatser vars effekter utvärderas, analyseras, och justeras kontinuerligt till dess att målen uppnås. I slutet av behandlingstiden gör vi ett generaliseringsarbete för att få de uppnådda resultaten att bestå. Vi erbjuder även individuellt anpassad eftervård och utslussning i stödboende.