Grynings kund- och klientenkäter – ett verktyg för delaktighet

Delaktighet är en hörnsten i Grynings verksamhet. Känslan av delaktighet ska genomsyra all verksamhet; arbetet med barn, unga, familjer och vuxna, arbetssätt på enheterna och bolaget i stort, ledningens arbete, samarbete med samverkanspartners samt utvecklings- och kvalitetsarbetet. Som del i uppföljningen av målen finns två konkreta verktyg – kundenkäten och klientenkäten.

Svaren på frågorna blir en del av Grynings kvalitetsarbete
I samband med ett avslutat ärende erbjuder Gryning alla klienter, från små barn till vuxna, att fylla i en enkät. Enkäten består av frågor om hur personen upplevt insatserna och flera frågor har temat delaktighet. Birgitta Flärdh, utvecklingschef vid Gryning, berättar att svaren på frågorna blir en del av kvalitetsarbetet inom Gryning. – Klientenkäterna visar att Gryning lyckas väl i arbetet med delaktighet för de personer som kommer till oss, säger Birgitta. 82 % av de som svarat på enkäten tycker att de känt sig delaktiga i frågor som varit viktiga för dem, 84 % upplever att de blivit lyssnade på och 83 % har känt sig trygga under placeringstiden.

Grynings ”nöjd-kund-index”
Efter varje avslutad placering skickas en kundenkät till den handläggande socialsekreteraren. I enkäten ställs frågor om hur nöjd handläggaren är med hur enheten genomfört uppdraget, kompetensen på enheten, enhetens service samt tillgänglighet och bemötande. Dessa svar utgör sammantaget Grynings ”nöjd-kund-index”. – På en femgradig skala var värdet 4,2 för 2015. Av de handläggare som svarat kan 94 % tänka sig att använda enheten igen, berättar Birgitta Flärdh. I kundenkäten ställs även frågor om hur nöjd handläggaren är med klientens möjligheter till delaktighet och inflytande i insatsen. På den femgradiga skalan är det genomsnittliga värdet 4,0,

En handläggare beskrev sin upplevelse av samarbetet så här utifrån frågan om vad som varit det bästa med placeringen; ”Att personalen stöttat och gjort vårdnadshavaren delaktig. Skapat förutsättningar för vårdnadshavaren att ta mer ansvar i situationen och fått vårdnadshavaren att se sin egen kapacitet.”