Gryning föreläste om HBTQ och heder under West Pride

Nyligen hölls kulturfestivalen West Pride i Göteborg. Linda och Anna från Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV, höll ett seminarium på temat HBTQ och heder – kan det vara så svårt?

HBTQ-personer som lever i en hederskontext är utsatta från fler håll än sin familj. Många är överens om HBTQ-personers utsatthet, men den heteronormativa tolkningen av hedersrelaterat våld och förtryck kan vara en orsak som kan försvåra upptäckten av utsatta HBTQ-personer. I dessa fall är risken stor att identifiering av hotbilden och rätt insats uteblir.

Bristande observans kring svårigheterna – inte ovilja
– 30% av de personer som söker stöd hos kuratorn på RFSL i Göteborg (2014) är hbtq-personer som lever i familjer eller har levt i familj med hedersnormer och utsätts för våld eller hot om våld, berättar Linda, projektledare vid EHRV:s Kompetenscentrum. Unga HBTQ-personer kan till exempel av sin familj/nätverk utsättas för ökad kontroll eller våld samt för försök till omvändelse. Det är inte ovanligt att dessa unga personer också utsätts för trakasserier inom skolan, vilket kan få svåra konsekvenser då de inte heller kan förvänta sig stöd från föräldrarna. Flera unga, intervjuade i boken ”HBT och Heder” (Alma och RFSL Ungdom, 2011), uppger att föräldrarna blivit kontaktade av skolpersonal trots att den utsatte uttryckligen sagt ifrån att den inte vill det. Därtill kan det ibland finnas ett bristande stöd från socialtjänst om handläggarna underskattar allvaret – hot och kontroll anses inte alltid tillräckligt allvarligt för att erhålla hjälp och stöd från myndigheter. Socialtjänst kräver ibland även polisanmälan för att hjälpa till med skyddat boende. – Genom att inte agera som myndighet, bidrar vi till att normalisera våldet, menar Linda.

Linda och Anna, som är behandlingshandläggare på Grynings skyddade boende Villa Vidar, menar att för att hjälpa dessa ungdomar måste arbetet ske på ett mer inkluderande sätt. Till exempel genom att samarbeta med andra aktörer med specifik kompetens om våldsutsatthet och upprätta rutiner kring arbetet med våld som inkluderar alla utsatta grupper, utbilda i frågor som rör HBTQ, Normkritik och MR (Mänskliga rättigheter) samt med HBTQ-diplomering/certifiering av verksamheter som möter målgruppen.

Strävan efter ett inkluderande arbetssätt

Gryning har två skyddade boenden. Villa Rut som är ett boende med fokus på skydd och akutverksamhet och Villa Vidar med fokus på skydd, förändringsarbete och stöd (det nystartade boendet tar emot klienter från och med 22 augusti). Båda boenden har dygnet-runt-bemanning och på Villa Vidar egen lägenhet i boendet.

Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck strävar efter ett inkluderande arbetssätt vilket bland annat innebär att de Villa Vidar även välkomnar våldsutsatta HBTQ-personer. Målgruppen är ungdomar och vuxna 16-30 år oavsett könsidentitet.
– Vi strävar efter ett normkritiskt arbete på boendet, från i det första mötet och i vårt språk till aktiviteter och delaktighet i det dagliga arbetet. Vi påminner, problematiserar och inventerar våra egna privilegier och fördomar och vi strävar efter en mångfald i arbetsgruppen, berättar Anna.
De skyddspedagoger som arbetar på boendena är alla högskoleutbildade socionomer, socialpedagoger och socialpsykologer. Utöver detta finns kompetens inom hederskontext, HBTQ, trauma, familjeterapi, psykoterapi och miljöterapi.
Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, EHRV
EHRV är den största enheten inom Gryning Vård och startade 2004 med stöd av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Sedan dess har 1 200 klienter passerat verksamheten. Drygt 50 heltidsanställda arbetar inom enheten inom administration, ledning, skyddsverksamhet samt Mina Råd och Stöd som ingår i Kompetenscentrum. Vi har ca 20 lägenheter och 20 familjehem med specialkompetens.
Vill du veta mer, kontakta Linda, e-post linda@gryning.se eller läs mer om EHRVs verksamhet här.