Gryning säkerställer förutsättningar för skolgång

Forskningen är entydig i att skolan är avgörande för hur en individ klarar sig senare i livet, säger Margareta Persson, Skolkonsult på Gryning. Under 2018 har Gryning i projektform fokuserat på skolan och dess plats i behandlingsarbete. I projektet har vi startat ett skolnätverk samt initierat rollen som skolkonsult för att på ett kvalificerat sätt säkerställa barnens och ungdomarnas skolgång.

I projektet har det tagits fram rutiner för samverkan med skolan samt möjliggjort att skolfrågorna kan prioriteras inom Gryning. Detta för att säkerställa förutsättningar för en fungerande skolgång hos barn och unga i verksamheten.

Grynings mål i skolprojektet

  • Grynings mål är att alla barn och unga som får insatser inom Gryning ska ha en fungerande och långsiktig kontinuitet i skolgången
  • Gryning har rutiner på alla enheter för hur arbetet med skolfrågorna ska arbetas med såväl generellt som individuellt i varje enskilt ärende
  • Gryning eftersträvar ett brett samarbete med skolfunktioner i regionen

Samverkan med skolan är en viktig faktor för att säkra placerade barns skolgång och vi eftersträvar att i olika sammanhang aktivt arbeta för skolsamverkan tillsammans med de kommuner där vi har enheter samt med de kommuner som placerar på Grynings enheter.

För de barn och ungdomar som går i skolan eftersträvar Gryning:

  • upparbetade kontakter och samarbete med närbelägna skolor
  • lokala rutiner som beskriver hur samverkan sker generellt
  • lokala rutiner för hur samverkan sker med skolan i enskilda ärenden
  • rutiner för hur enheten arbetar med placerade barn och ungdomar som av olika anledningar inte får en fungerande skolgång

Verksamheterna har förutom nya riktlinjer och rutiner även tillgång till kvalificerat stöd i skolfrågor. Dels genom Grynings skolkonsult, men även genom det nätverk av skolansvariga som bildats i Gryning. Varje enhet har en särskild tillsatt skolansvarig som utbildas och tar med sig kunskap tillbaka till enheten.

SAMS
Vi jobbar utifrån SAMS-modellen – samverkan socialtjänst skola, som är det regelverk som beskriver hur en obruten skolgång för placerade barn och ungdomar ska säkras. Modellen innehåller fyra faser; inför placering, under placering, inför avslut och uppföljning. Ansvaret är fördelat mellan flera aktörer, där Grynings del ofta blir det ansvar som lämnas via uppdrag från placerande socialtjänst.

Målet med satsningen ute i verksamheterna är att alla barn och ungdomar vid placering ska ha en fungerande och obruten skolgång.