Så hanterar Gryning covid-19

Gryning har en utbyggd organisation och beredskap för kriser såsom vid smittsam sjukdom. Inom alla våra verksamheter finns en vana att hantera smittsamma sjukdomar. Som samarbetspartner till många inom socialtjänsten vill vi berätta hur vi arbetar för att trygga våra klienters och medarbetares vardag under pågående coronapandemi.

Generellt för Gryning

 • Bolagsledningen har rollen som krisledning och krisledningsstöd vilket bland annat innebär omvärldsbevakning, samordning och att skapa förutsättningar för arbetet på enheterna
 • Respektive enhetschef ansvarar för riskbedömning och handlingsplaner. De har också ansvar för att utifrån respektive enhets specifika förutsättningar genomföra lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning
 • Kommunikation sker löpande med samtliga chefer
 • Information om utvecklingen av covid-19 uppdateras regelbundet på vårt intranät för alla medarbetare
 • Vi följer händelseutvecklingen noga

Specifika åtgärder på enheterna

 • Alla enheter gör regelbundna riskbedömningar och handlingsplaner där åtgärder vidtas för att minimera och hantera smittspridning
 • Om en medarbetare eller klient insjuknar följer enheten myndigheternas anvisningar
 • Socialtjänst och ibland vårdnadshavare/närstående informeras och en individuell handlingsplan tas fram i varje enskilt fall
 • Enheter ersätter, i största möjliga utsträckning, fysiska möten med telefon- eller videomöten
 • Utbildningar som måste genomföras sker via Teams eller motsvarande
 • Samtliga anställda i Gryning följer våra riktlinjer och rutiner

Vi skjuter fram föreläsningar och andra inplanerade evenemang

 • Vi har också beslutat att inte delta som utställare på mässor och seminarier under 2020

Har du frågor om vår hantering kring covid-19 kontakta kommunikation@gryning.se

Har du frågor som rör en specifik enhet eller liknande?
Kontakta ansvarig enhetschef. Länk till alla enheter A-Ö.