Barns behov i centrum för Grynings medarbetare

Medarbetarnas kunskap och engagemang är avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Jobbar du på Gryning får du möjlighet till kompetensutveckling inom ett flertal olika områden.Varje år anordnar vi flera bolagsgemensamma utbildningar och föreläsningar. BBIC med fokus på risk och skyddsfaktorer stod på programmet vid en föreläsning nyligen. 

birgitta

Birgitta Svensson

Att arbeta med barn och ungdomar utgör en stor del av vår verksamhet och därför tog ett par hundra av Grynings medarbetare del av några av nyheterna i BBIC under en heldagsföreläsning av Birgitta Svensson. Birgitta är filosofie doktor i folkhälsovetenskap och har bland annat tidigare varit utredare vid Socialstyrelsen. BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett arbetssätt för den sociala barn- och ungdomsvården. Det har utvecklats av Socialstyrelsen och bygger på och använder sig av aktuell forskningskunskap.

Birgitta Svensson berättar att en forskningsöversikt ledde till uppdateringen av BBIC-triangeln och utveckling av ett metodstöd för BBIC:

– Nyheterna handlar framför allt om att i sitt arbete kunna använda sig av aktuell kunskap om risk- och skyddsfaktorer för psykosocial problematik och tecken på att barn far illa. Det finns också en ny analysstruktur där fokus ligger på att bli mer konkret i bedömningarna, både vid beslut om insats och vid uppföljning av insats. 

Mari Kristoffersson är ansvarig för Grynings Familjeteam som gör många utredningar på uppdrag av socialtjänsten. De flesta kommuner i Sverige använder BBIC som arbetssätt och det är därför viktigt att Gryning har uppdaterade kunskaper. Gryning har utvecklat en egen mall och ett arbetssätt som passar systemet och som utgår från den metodbok som finns i BBIC.

– När vi levererar den färdiga utredningen till socialtjänsten är informationen anpassad till strukturen i BBIC och följer BBIC:s behovsområden, berättar Mari.

– Jag tycker att BBIC ger ett bra stöd vid våra utredningar, fortsätter Mari. Utredningarna får en högre kvalitet och barnets behov blir tydligare. Dessutom är det bra att alla runt barnet pratar samma språk.

– Barn och familjer gynnas av ett enhetligt system och en gemensam kunskapsbas, bekräftar Birgitta Svensson.

FAKTA
BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. Gryning utgår från BBIC vid utredningar och genomförandeplaner.BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer och BBIC-triangeln samt ger stöd vid handläggning, genomförande och uppföljning.BBIC:s nio grundprinciper bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis.

 

Arbetet med BBIC ska:

  1. utgå från barnets rättigheter
  2. låta barnets bästa vara avgörande
  3. sträva efter likvärdiga möjligheter för varje barn
  4. ha ett helhetsperspektiv på barnet och dess situation
  5. göra barnet, familjen och nätverket delaktiga
  6. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter
  7. bygga på en evidensbaserad praktik
  8. motverka svårigheter och förstärka resurser
  9. systematiskt följa barnet och insatserna.