Läs mer om familjehemsenheten

Familjehemsenheten

Familjehemsenhetens huvuduppgift är att som ett komplement till, och i samarbete med, kommunernas familjehemsvård erbjuda kvalificerade insatser;

  • Rekrytera och tillhandahålla jour- och familjehem som genom konsulentstöd, handledning, utbildning, grupptillhörighet och kontinuitet, ges förutsättningar att ge god vård och omsorg till placerade barn.
  • Erbjuda kompetenshöjande insatser i form av handledning och utbildning till kommunernas jour- och familjehem, samt utgöra ett kunskapscentrum inom familjehemsvården.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år i behov av boende i annan familj, jourhem eller familjehem. Verksamheten riktar sig även till barn som står utan vårdnadshavare så som ensamkommande flyktingbarn.

Inriktning och mål

Familjehemsenheten rekryterar och utreder jour- och familjehem. Vi erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom familjehemsvårdens område. Vår ambition är att i nära samarbete med socialtjänsten skräddarsy lösningar som matchar barns behov. Vi erbjuder utbildning och handledning till både våra egna och kommunernas familjehem, anordnar nätverksträffar och utbildningar samt erbjuder konsulttjänster till socialtjänsten inom familjehemsvårdens område, exempelvis tolkning av familjehemsutredningar. Vi har kontor i Göteborg, Vänersborg och Skövde.

Lyhördhet för varierande önskemål samt flexibilitet utifrån det enskilda barnets eller ungdomens behov är viktiga motton i vårt arbete. Vårt mål är även att vara en rådgivningsresurs till kommunernas socialtjänst och vara ett centrum för samlad kunskap inom familjehemsvård.

Våra metoder

Grynings familjehemsutredningar görs enligt en djupintervju baserad på Kälvestensmodellen. Handledning till familjehem ges av externa handledare och är en processinriktad ärende- och metodhandledning. Grundutbildning ges i enlighet med Socialstyrelsens studievägledning ”Ett hem att växa i”.

Vår kompetens

Familjehemskonsulenterna är socionomer med påbyggnadsutbildning som har mångårig erfarenhet. Enheten har en specialpedagog och en halvtids psykolog anställd. Våra familjehem har genomgått grundutbildning samt kompletterat den med kontinuerlig fortbildning. Våra familjehem har ofta eftergymnasial utbildning.

Kvalitetsuppföljning

Kvaliteten på familjehemsvården är hög, vilket bland annat visar sig i att flertalet av barnen är kvar i familjehemmen under lång tid, trots de ofta stora problem som finns vid placeringens början. Årligen följs pågående placeringar upp genom ett utvärderingsformulär baserat på BBIC:s (Barnets behov i centrum) behovsområden. Genom kundenkäter utvärderas familjehemsenhetens arbete. Utfallet visar genomgående att våra kunder är nöjda.